Naci EZİRMİK1, Davut KESKİN1, Orhan KARSAN1, Şamil ÖNER2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Adıyaman Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Keywords: Femur Kırıkları, Kilitli Çivi.

Abstract

Giriş: Erişkin femur cisim kırıklarının cerrahi tedavisinde günümüzde en fazla kullanılan yöntem intramedüller çivileme yöntemidir. Bu çalışmada kliniğimizde kilitli intramedüller çivileme uyguladığımız erişkin femur kırıklı olgulardan elde edilen sonuçları tartışmayı amaçladık. Hastalar ve
Yöntem: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde kilitli intramedüller çivileme tekniği ile tedavi edilen ve takibi yapılabilen kapalı femur cisim kırığı olan 31 olgu çalışmaya alındı. Olguların 26’sı erkek, 5’i kadın olup ortalama takip süresi 36 aydır. Tümü medüller kanal oyularak yapılan olgulardan 8’ine kapalı yöntemle dinamik, 15’ine açık yöntemle dinamik, 8’ine ise açık yöntemle statik kilitli intramedüller çivileme yapıldı. Son kontrollerde elde edilen bulgular Klemm ve Börner kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama 18.2 haftada radyolojik kaynama elde edildi. Klemm ve Börner kriterlerine göre 20 olguda (%64.5) çok iyi, 10 olguda (%32.3) iyi ve 1 olguda da (%3.2) orta sonuç alındı. Orta sonuç alınan 1 olguda diz fleksiyonunda 100°’ de kısıtlılık, 2 cm kısalık, uylukta 3 cm atrofi ve 10° angulasyon tesbit edildi. 3 olguda (%9.7) uylukta 2 cm atrofi vardı. 10 olguda hafif, 1 olguda da belirgin topallama görüldü.
Sonuç: Erişkin femur kırıklarının cerrahi tedavisinde kilitli intramedüller çivilemenin etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu görülmüştür.