Hakan ÖZCAN, Yılmaz TOMAK, Turgut Nedim KARAİSMAİLOĞLU, Nevzat DABAK, Ahmet PİŞKİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Femur Cisim Kırığı, Femur Psödoartrozu, Kilitli İntramedüller Çivileme.

Abstract

Giriş: Femur cisim kırıkları alt ekstremite yaralanmaı hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. İntramedüller çivileme internal fiksasyonun diğer formları ve eksternal fiksasyona göre bir çok avantajlara sahiptir. Mart 1995 - Mayıs 2001 tarihleri arasında 69 hastanın 71 femur cisim kırığı kilitli intramedüller çivileme ile tedavi edildi. Bu yazıda, bu tedavi metodunun sonuçlarını değerlendirilmesi ve problemlerin ortaya konması amaçlandı. Hastalar ve
Yöntem: Ellidört hasta tek taraflı akut femur cisim kırıklı, iki hasta çift taraflı akut femur cisim kırıklı ve 13 hasta femur cisim psödoartrozlu hasta idi. Hastaların 29’u kadın, 40’ı erkek olup, yaş ortalaması 40.8 yıl idi. Hastaların ortalama izlem süresi 41 ay idi. Hastaların klinik ve radyolojik değerlendirmeleri, Thoresen ve ark.’larının değerlendirme kriterleri kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Akut kırıklar için ortalama kaynama süresi 21.8 hafta iken, pseudoartroz tanısıyla opere edilen hastalar için ortalama kaynama süresi 22.4 hafta idi. Thoresen ve ark.’larının değerlendirme kriterlerine göre 58 akut kırıklı 56 hastanın 45’inde (%77.6) çok iyi, 10’unda iyi (%17.2) sonuç elde edilirken, 13 pseudoartrozlu hastanın sekizinde çok iyi (%61.5), ikisinde iyi (%15.4) sonuç elde edildi.
Sonuç: Femur cisim kırıkları ve pseodoartrozlarında intramedüller çivilemenin avantajları yüksek kaynama ve düşük komplikasyon oranlarına sahip olması, cisim diziliminin iyi restore edilmesi, ekstremitenin erken dönemde fonksiyonel olarak kullanılması ve yüksek hasta konforudur. Uygun endikasyon ve teknik koşulların sağlanması halinde, femur cisim kırıkları ya da psödoartrozlarının tedavisinde, intramedüller çivilemenin ilk tercih olarak göz önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varıldı.