Cem Zeki Esenyel, Oktay Adanır, Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Eklem instabilitesi/cerrahi; hareket açıklığı, eklem; omuz çıkığı/etyoloji/cerrahi; omuz eklemi/cerrahi.

Abstract

Amaç: Tekrarlayıcı omuz çıkığı nedeniyle Bankart tamiri ve kapsül plikasyonu-kaydırma tekniğiyle tedavi edilen olguların sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya tekrarlayıcı anterior omuz instabilitesi olan 23 hasta (18 erkek, 5 kadın; ort. yaş 22; dağılım 17-57) alındı. İlk çıkık ile ameliyata kadar geçen süre içinde görülen çıkık sayısı 3-20 arasında değişmekteydi. Tüm olgulara Bankart tamiri ve kapsül plikasyonu-kaydırma uygulandı. Ameliyatta ortalama üç adet dikiş ankoru kullanıldı. Hill-Sachs lezyonu bütün hastalarda görüldü; ancak, hiçbirinde greft gerektirecek kadar büyük değildi. Klinik değerlendirme Constant skorlamasına ve Rowe ark.nın ölçütlerine göre yapıldı. Ortalama izlem süresi 22 ay (dağılım 8-40 ay) idi.
Bulgular: Normal tarafla karşılaştırıldığında, öne elevasyon ve iç rotasyon hareketlerinde fark bulunmadı. Dış rotasyonda ise ortalama 12 derece fark görüldü (p<0.05). İzlem sırasında bir hastada omuz ağrısı oluştu. Çekilen grafilerde dikiş ankorlarından birinin kısmi olarak eklem içine girdiği gözlendi. Rowe ölçütlerine göre 17 hastada (%74) mükemmel, beş hastada (%22) iyi, bir hastada (%4) da kötü sonuç elde edildi. Ortalama Constant skoru 94 puan bulundu. Hiçbir hastada tekrar çıkık oluşumu görülmedi. Sporla uğraşan tüm hastalar aktif spor yaşamlarına, hastalarıın %95'i yaptıkları işe geri döndü.
Sonuç: Bankart tamiri ve kapsül plikasyonu-kaydırma tekniği, harekete erken başlanabilmesi, iyi bir fonksiyon elde edilmesi ve düşük komplikasyon riski nedeniyle tekrarlayıcı omuz çıkıklarında tercih edilecek bir yöntemdir.