Alper Başaran1, Gül Fidan Sarıbay2, Sabire Akın3, Feza Korkusuz4

1Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Merkez Laboratuvarları, Ankara
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Ankara
4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara

Keywords: Kemik yoğunluğu; osteoporoz/etyoloji/ önleme ve kontrol; sodyum klorid, diyet.

Abstract

Amaç: Diyetle alınan tuz miktarı ile kemik mineral yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, bu çalışmaların sonuçları birbiriyle örtüşmemektedir. Bu çalışmada tuz alımı ve KMY arasındaki ilişki incelendi. Olgular ve yöntemler: Çalışma örneklemini, toplum taraması amacıyla KMY ölçümüne katılan toplam 909 katılımcı (630 kadın, ort. yaş 49.5±15.8; 279 erkek, ort. yaş 45.9±19.3) oluşturdu. Çalışma hakkında bilgilendirilen tüm katılımcılardan yazılı onay alındı. Çalışma kapsamında lomber omurga L2-L4 ve femur üst uç toplamında çift enerjili X-ışını absorbsiyometresiyle (DXA) KMY ölçümleri yapıldı. Aynı zamanda, deneklere Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı ve ülkemiz koşullarına uyarlanan bir sorgulama formu doldurtuldu. Tek yönlü varyans analiziyle (ANOVA), kişilerin tükettikleri tuz miktarıyla L2-L4 ve femurdan alınan ölçümler arasında ilişki olup olmadığı incelendi.
Bulgular: Çalışmaya katılanların toplam tuz tüketim değerleri kadınlarda 0.16±0.23 gr/VKİ (vücut kütle indeksi), erkeklerde 0.15±0.13 gr/VKİ olarak hesaplandı. Tuz tüketimi ve L2-L4 KMY değerlerinin ilişkilendirildiği p değerleri, kadın ve erkek için sırasıyla 0.862 ve 0.865 bulundu. Benzer şekilde, tuz tüketimi ve femur KMY değerlerinin ilişkilendirildiği p değerleri, kadın ve erkek için sırasıyla 0.620 ve 0.195 bulundu.
Sonuç: Diyetle alınan tuz oranı ile KMY arasında hem kadınlar hem de erkekler için istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü.