Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 16 • No 1 • 2005
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 4] - Article In Turkish
Tek seansta iki taraflı total diz artroplastisi: İleri yaşın (70+) perioperatif komplikasyonlardaki rolü
Single-staged bilateral total knee arthroplasty: the role of elderly age (70+ years) on perioperative complications

Murat Hersekli Ali, Sercan Akpınar, Gürkan Özkoç, Metin Özalay, Necip Cesur, Mustafa Uysal, Reha N Tandoğan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana
[s. 5 - 11] - Article In Turkish
Proksimal humerusun üç ve dört parçalı kırıklarında hemiartroplasti sonuçları
Shoulder hemiarthroplasty for the treatment of three- and four-part fractures of the proximal humerus

Cem Esenyel Zeki, Kamil Çetiner, Ayhan Kara Nedim
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 12 - 15]
The value of preoperative haemoglobin level as an indicator of blood loss in total hip arthroplasty: results of a multicentre pilot and prospective study
Ameliyat öncesi hemoglobin düzeyinin total kalça artroplastisinde kan kaybını tahmin etmedeki değeri: Çokmerkezli, pilot, prospektif bir çalıflmanın sonuçları

NR Chenthil Kumar1, Mohammad Maqsood1, G Kumar Reddy2, Elmoez M H Obeid3, Anele O Ebizie3
1Departments of Orthopaedics, County Hospital, Lincoln, Lincolnshire; United Kingdom

2Departments of Orthopaedics, New Cross Hospital, Wolverhampton,West Midlands; United Kingdom

3Departments of Orthopaedics, Tameside General Hospital, Ashton Under Lyne, Lancashire; United Kingdom
[s. 16 - 19] - Article In Turkish
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu için tek veya çift tünel tekniklerine göre hazırlanan otogreftlerde tendon-kemik tünel temas yüzeylerinin karşılaştırılması
A comparison between tendon-bone contact areas of autografts prepared for single or double tunnel anterior cruciate ligament reconstructions

İlhan Özkan, Bülent Alparslan, Emre Çullu, Öner Şavk, Murat Muştu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 20 - 30] - Article In Turkish
Scheuermann kifozunda Milwaukee korsesi ile tedavi sonuçları
The results of Milwaukee brace treatment for thoracic Scheuermann’s kyphosis

Kerem Kurt, İ Teoman Benli, Çağlar Koçer, Onat Üzümcügil, Bülent Ateş, Erbil Aydın
SSK Ankara Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 31 - 35] - Article In Turkish
Tam subtalar gevfletme uygulanan doğufltan çarpık ayaklarda tarsal kemiklerin yapısal de¤ifliklikler açısından incelenmesi
Evaluation of structural changes in tarsal bones following complete subtalar release for congenital clubfoot

Önder Kalenderer1, Haluk Ağuş1, Aziz Vatansever2, Serkan Özlük1, Hüseyin Şentürk3
1İzmir Tepecik Araştırma ve Eğitim Hastanesi II Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Radyoloji Anabilim Dalı
[s. 36 - 41]
The use of iliac crest strut graft for forearm nonunion gaps in 10 patients: Nicoll’s technique revisited
Önkolda kaynamayan kemik kaybı olan 10 hastada iliyak krest destek grefti (Nicoll tekniği) kullanımı

Ramesh K Sen, Senthil Kumar R, Sameer Aggarwal, O N Nagi
Department of Orthopaedics, Postgraduate Institue of Medical Education and Research, Chandigarh, India
[s. 42 - 48] - Article In Turkish
Subtrokanterik femur kırıklarında 95 derece açılı AO/ASIF kondiler plak uygulanan hastalarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of treatment results with the 95-degree AO/ASIF angular plate in subtrochanteric femur fractures

Erhan Yılmaz, Lokman Karakurt, Hikmet Güzel, Erhan Serin
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 49 - 54] - Article In Turkish
Tibia kırıklarının oymasız kilitli çivilerle tedavisi
The treatment of tibial fractures with unreamed interlocking nails

Mustafa Ürgüden, Hakan Özdemir, Yetkin Söyüncü, Fırat Oruç, A Merter Özenci, F Feyyaz Akyıld›z
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 55 - 61]
Apoptosis of primary osteoblasts induced by dexamethasone: cellular and molecular mechanisms
Deksametazonun primer osteoblast apopitozundaki rolü: Hücresel ve moleküler mekanizmalar

Nirong Bao, Jianning Zhao, Yurong Wang, Sujia Wu, Xiaofeng Zeng, Junhua Wang
Department of Orthopaedics, Jinling Hospital, Nanjing, Jiangsu Province, China
[s. 62 - 66] - Article In Turkish
Artroskopik cerrahi ile tedavi edilen ayak bileği sinovyal kondromatozisi: Olgu sunumu
Arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the ankle: a case report

Hüseyin S Yercan, Güvenir Okcu, Aziz Vatansever
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 67 - 70] - Article In Turkish
İki taraflı travmatik kalça çıkığı: Olgu sunumu
Bilateral traumatic dislocation of the hip: a case report

Asım Cılız, Ali Utkan, Cem Cüneyt Köse, Mehmet Emin Uludağ, Mehmet Ali Tümöz
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 71 - 73] - Article In Turkish
Epilepsi nöbeti sonrası eşzamanlı oluflan iki taraflı kalça kırığı
Spontaneous bilateral hip fractures following a seizure: a case report

Hüseyin Yercan, Taçkın Özalp, Aziz Vatansever, Güvenir Okçu, Uğur Öziç
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 74 - 75]

Editöre Mektup - “İliak boynuz”


4Please let us know about broken link.