Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 177-181
« Go Back
Localized pigmented villonodular synovitis with hemorrhage arising from lateral meniscocapsular junction: A case report
Lateral menisco-kapsüler kavşaktan kaynaklanan kanamalı lokalize pigmente villonodüler sinovit: Bir olgu sunumu

Hyunwoo Kim1, Dong Cheul Shintani1, Kyu Sang Lee2, Il-Tae Jang3, Kyujo Lee1
1Department of Orthopedic surgery, Nanoori Suwon Hospital, Gyeonggi-do, Republic of Korea

2Department of Pathology, Seoul National University Bundang Hospital, Gyeonggi-do, Republic of Korea

3Department of Neurosurgery, Nanoori Gangnam Hospital, Seoul, Republic of Korea

condition commonly found in tendon sheathes, bursa, or joint synovium. Unlike the diffuse type which invades the entire synovium of the affected joint, synovium of localized PVNS shows relatively normal appearance. It presents nonspecific symptoms and typically progresses for a long time but acute locking phenomenon or internal derangement of knee symptoms suddenly commence in early stage. In this article, we present a 48-year-old female patient with well-capsulated localized PVNS with intra-capsular hemorrhage occurring from the junction of the mid-body of lateral meniscus and the lateral joint capsule in the knee. It expanded and then moved to the lateral joint space, which caused pain, limitation of knee flexion and locking spontaneously. Arthroscopic complete excision, biopsy, and focal synovectomy were performed with punch and motorized shaver. Full weight-bearing with full knee range of motion was allowed at one day postsurgery. The mechanical symptom of locking and severe pain disappeared. At the clinical follow-up one month post-surgery, the symptoms were no longer present.

Key words: Arthroscopy, knee, localized form, pigmented villonodular synovitis.

Pigmente villonodüler sinovit (PVNS) sıklıkla tendon kılıflarında, bursada veya eklem sinovyumunda bulunan benign, tümörümsü bir durumdur. Etkilenen eklemin tüm sinovyumuna yayılan diffüz tipten farklı olarak, lokalize PVNS'nin sinovyumu görece normal bir görünüm gösterir. Nonspesifik semptomlar sergiler ve tipik olarak uzun bir sürede ilerler fakat akut kilitlenme fenomeni veya diz içi bozukluk semptomları erken evrede aniden başlar. Bu yazıda, dizde lateral menisküsün orta gövdesi ve lateral eklem kapsülü bileşkesinden doğan kapsül içi hemorajisi olan, iyice kapsül içine alınmış lokalize PVNS’li 48 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Sinovit genişledi ve sonra lateral eklem boşluğuna ilerleyerek eşzamanlı ağrıya, diz fleksiyon limitasyonuna ve kilitlenmeye neden oldu. Tam artroskopik eksizyon, biyopsi ve punch ve motorlu tıraşlayıcı ile fokal sinovektomi uygulandı. Cerrahiden bir gün sonra tam diz hareket açıklığı ile tam ağırlık kaldırmaya izin verildi. Kilitlenme mekanik semptomu ve şiddetli ağrı kayboldu. Cerrahiden bir ay sonraki klinik takipte semptomlar artık yoktu.

Anahtar kelimeler: rtroskopi, d iz, l okalize f orm, p igmente villonodüler sinovit.

Kim H, Shintani D C, Lee K S, Jang I, Lee K. Localized pigmented villonodular synovitis with hemorrhage arising from lateral meniscocapsular junction: A case report. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):177-181