Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 163-167
« Go Back
Comparison of the impact factors of subscription access and open access orthopedics and sports medicine journals in the SCImago database
Abonelik erişimli ve açık erişimli ortopedi ve spor hekimliği dergilerinin SCImago veri tabanındaki etki faktörlerinin karşılaştırılması

Barış Polat1, Ramadan Özmanevra1, Pınar Tunçbilek Özmanevra2, Kadir Çağdaş Kazıkdaş3
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Kyrenia, Faculty of Medicine, Kyrenia, Cyprus

2Department of Otorhinolaryngology, University of Kyrenia, Faculty of Medicine, Kyrenia, Cyprus

3Department of Otorhinolaryngology, Near East University, Faculty of Medicine, Nicosia, Cyprus

Objectives: This study aims to compare the annual impact factors (IFs) for the period 1999-2017 and the tri-annual IFs in 2011, 2014 and 2017 of the subscription access (SA) and open access (OA) journals published in the field of orthopedics, traumatology and sports medicine according to the SCImago Journal Rank (SJR). Material and methods: All data for this study were obtained from the SCImago Journal & Country Rank database. We compared the change in the mean annual IFs of 197 SA journals with 52 OA journals in the field of orthopedics and sports medicine for the period between 1999 and 2017. In addition, we determined and compared the changes in the mean tri-annual IFs of these journals in 2011, 2014 and 2017. The mean publication fee values of the OA journals as well as the correlation between the three-year IFs of the year 2017 and the publication fee values were evaluated.
Results: From 1999 to 2017, the mean IF of SA journals increased 0.47-fold to 0.69, while the mean IF of the OA journals increased 0.85-fold to 0.63. Significant positive correlation was observed between the tri-annual IF and publication fee of OA journals in 2017 (r=0.458, p=0.001).
Conclusion: We can predict that the mean IFs of OA journals in the field of orthopedics and sports medicine will reach the mean IFs of SA journals after several years. Choosing OA journals becomes advantageous when the desire for a higher number of citations is the most important factor.

Key words: Impact factor, open access, SCImago Journal Rank, subscription access.

Amaç: Bu çalışmada ortopedi, travmatoloji ve spor hekimliği alanında yayınlanan abonelik erişimli (ABE) ve açık erişimli (AÇE) dergilerin SCImago Dergi Sıralaması (SDS)’na göre 1999-2017 dönemi için yıllık etki faktörleri (EF’leri) ile 2011, 2014 ve 2017’deki üç yıllık EF’leri karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma için tüm veriler SCImago Dergi & Ülke Sıralaması veri tabanından elde edildi. Ortopedi ve spor hekimliği alanında 1999 ve 2017 arasındaki dönem için 197 ABE dergi ile 52 AÇE derginin ortalama yıllık EF’lerindeki değişim karşılaştırıldı. Ayrıca, bu dergilerin 2011, 2014 ve 2017’de ortalama üç yıllık EF’lerindeki değişiklikler belirlendi ve karşılaştırıldı. Açık erişimli dergilerin ortalama yayın ücreti değerleri ile beraber 2017 yılının üç yıllık EF’leri ve yayın ücreti değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: Abonelik erişimli dergilerin ortalama EF’si 1999’dan 2017’ye 0.47 kat artarak 0.69’a, AÇE dergilerin ortalama EF’si ise 0.85 kat artarak 0.63’e ulaştı. Açık erişimli dergilerin 2017 yılında üç yıllık EF ve yayın ücreti arasında anlamlı pozitif ilişki gözlemlendi (r=0.458, p=0.001).
Sonuç: Ortopedi ve spor hekimliği alanındaki AÇE dergilerin ortalama EF’lerinin birkaç yıl sonra ABE dergilerin ortalama EF’lerine ulaşacağı öngörülebilir. Daha yüksek sayıda atıf isteği en önemli faktör olduğunda AÇE dergilerin seçilmesi avantajlı olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Etki faktörü, açık erişimli, SCImago Dergi Sıralaması, abonelik erişimli.

Polat B, Özmanevra R, Özmanevra P T, Kazıkdaş K Ç. Comparison of the impact factors of subscription access and open access orthopedics and sports medicine journals in the SCImago database. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):163-167