Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 149-154
« Go Back
The reliability of use of WhatsApp in type 1 and type 2 pediatric supracondylar fractures
Tip 1 ve tip 2 pediatrik suprakondiler kırıklarda WhatsApp kullanımının güvenilirliği

Mehmet Kapıcıoğlu1, Tunay Erden2, Muzaffer Ağır1, Fatih Küçükdurmaz3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Batman State Hospital, Batman, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Marmara University, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the reliability of the assessment of radiological X-ray images of traumatic injuries in the elbows of children using WhatsApp application, compared to true-size images on a Picture Archiving and Communication System (PACS) screen.
Patients and methods: Between November 2017 and March 2018, X-ray images of a total of 90 pediatric patients (53 males, 37 females; mean age 6.2 years; range, 2 to 10 years) with an elbow injury were retrospectively evaluated. The images were captured and sent to three orthopedic surgeons via the WhatsApp instant messaging application on an iPhone 7S smartphone. Observers were asked to diagnose and classify for each case over their personal smartphones. The three observers independently assessed the images with a sevenday interval. Following one-week interval, revaluation was conducted using the PACS. Intra- and interobserver reliability were calculated by Cohen Kappa statistics.
Results: There was a good agreement between the first and second evaluations by the physicians via WhatsApp (k=0.74). The intraobserver reliability was very good (k=0.8), moderate (k=0.55), and good (k=0.67). There was no significant difference in the intra- and interobserver reliability between the groups.
Conclusion: Using WhatsApp for consulting is a reliable method which can be used in the emergency setting for decision-making. Using WhatsApp can improve the efficacy of medical assessment and reduce waiting time in emergency admissions, although this method is not a substitution for evaluation of the images using computer-based PACS.

Key words: Fracture, pediatric elbow, smartphone, supracondylar fracture, WhatsApp.

Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda travmatik dirsek kırıklarının X-ray görüntülerinin radyolojik değerlendirmesinde WhatsApp uygulamasının güvenilirliği, Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ekranında gerçek boyutlu görüntüler ile kıyaslanarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Kasım 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında, dirsek travması olan 90 pediatrik hastanın (53 erkek, 37 kadın; ort. yaş 6.2 yıl; dağılım, 2-10 yıl) X-ray görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Görüntüler alındıktan sonra iPhone 7S akıllı telefondan WhatsApp anlık mesaj uygulaması ile üç ortopedi uzmanına iletildi. Gözlemcilerden her olgu için kişisel akıllı telefonları üzerinden tanı ve sınıflandırma istendi. Üç gözlemci, görüntüleri yedi gün arayla bağımsız olarak yeniden değerlendirdi. Bir haftalık aralıktan sonra, PACS kullanılarak yeniden değerlendirme yapıldı. Gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirlik, Cohen Kappa istatistiklerine göre hesaplandı.
Bulgular: Klinisyenler tarafından WhatsApp kullanılarak yapılan birinci ve ikinci değerlendirmeler arasında iyi düzeyde uyum izlendi (k=0.74). Gözlemci içi güvenilirlik çok iyi (k=0.8), orta (k=0.55) ve iyi düzeydeydi (k=0.67). Gruplar arasında gözlemci içi ve gözlemciler arası güvenilirlik açısından anlamlı bir fark bulunamadı.
Sonuç: Acil şartlarda danışma amaçlı WhatsApp kullanımı güvenilir bir yöntemdir. WhatsApp kullanımı acil başvurularda tıbbi değerlendirmenin etkinliğini artırabilir ve bekleme süresini kısaltabilir; ancak, bu yöntem doğrudan bilgisayar tabanlı PACS ile görüntüleri değerlendirmenin yerini alamaz.

Anahtar kelimeler: Kırık, pediatrik dirsek, akıllı telefon, suprakondiler kırık, WhatsApp.

Kapıcıoğlu M, Erden T, Ağır M, Küçükdurmaz F. The reliability of use of WhatsApp in type 1 and type 2 pediatric supracondylar fractures. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):149-154