Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 137-142
« Go Back
Fit assessment of two different anatomically contoured distal femur plate sets on cadaveric bones
İki farklı anatomik şekillendirilmiş distal femur plak setinin kadavra kemikleriyle uyumunun değerlendirilmesi

Ali Utkan1, Volkan İğdir1, Aydın Arslan2, Tülin Şen Esmer3, Bülent Özkurt1
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Gelişim University Special Elit İstanbul Medical Center, Istanbul, Turkey

3Department of Anatomy, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the fitness of two anatomic distal femoral plates with cadaveric femurs and to show whether current plates optimally match each femur. Materials and methods: Two different sets of plates with five, seven and nine shaft holes were applicated on 62 cadaveric femurs. Ball clay was molded onto the entire inner surfaces of the plates and then the plates were fixed to the bones using two self-locking nylon cable zip ties. The volume of ball clay sandwiched in between the plate and bone was calculated and used as a quantitative fit parameter. Data of each plate were analyzed separately.
Results: Using Double Medical Technology IncorporatedTM plates, the mean plate to bone volumes were calculated as 8.4 mL (range, 5-14 mL), 10.0 mL (range, 6-17 mL), and 13.1 mL (range, 7-25 mL) in five, seven and nine-hole plates, respectively. Using Zimmer Biomet IncorporatedTM plates, the mean volumes were 10.5 mL (range, 6-21 mL), 12.7 mL (range, 7-22 mL) and 16.3 mL (range, 8-30 mL) in five, seven and nine-hole plates, respectively. Within each group, the measurements were significantly correlated positively with femoral length.
Conclusion: Optimal fit may not be achieved in each femur using current distal femoral plate implant sets. Thus additional sizes of plates should be supplied in the implant sets.

Key words: Cadaveric dry femur bone, congruency of locking plates, distal femur plate, fit assessment parameter, plate bone fit, precontoured plate fit, quantitative fit parameter.

Amaç: Bu çalışmada iki anatomik distal femur plağının kadavra femurlarıyla uyumluluğu araştırıldı ve mevcut plakların her femura en iyi şekilde uyup uymadığı gösterildi. Gereç ve yöntemler: Gövdesinde beş, yedi ve dokuz deliği olan iki farklı plak seti 62 kadavra femuruna uygulandı. Plakların tüm iç yüzeyleri seramik çamuruyla sıvandı, sonra plaklar iki adet kendinden kilitli naylon kablo bağı kullanılarak kemiklere sabitlendi. Plak ve kemik arasında sıkıştırılan seramik çamurunun hacmi hesaplanarak nicel uyum parametresi olarak kullanıldı. Her plağın verileri ayrı ayrı analiz edildi.
Bulgular: Double Medical Technology IncorporatedTM plakları kullanıldığında, plak ile kemik arasındaki hacim ortalamaları beş, yedi ve dokuz delikli plaklarda sırasıyla 8.4 mL (dağılım, 5-14 mL), 10.0 mL (dağılım, 6-17 mL) ve 13.1 mL (dağılım, 7-25 mL) olarak hesaplandı. Zimmer Biomet IncorporatedTM plakları kullanıldığında, hacim ortalamaları beş, yedi ve dokuz delikli plaklarda sırasıyla 10.5 mL (dağılım, 6-21 mL), 12.7 mL (dağılım, 7-22 mL) ve 16.3 mL (dağılım, 8-30 mL) idi. Her grup içinde, ölçümler femur uzunluğu ile pozitif olarak anlamlı şekilde bağıntılı idi.
Sonuç: Mevcut distal femur plağı implant setleri kullanılarak her femurda en iyi uyum elde edilemeyebilir. Bu nedenle, implant setlerinde ilave boyutlarda plaklar sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kadavra kuru femur kemiği, kilitli plakların uygunluğu, distal femur plağı, uyum değerlendirme parametresi, plak kemik uyumu; önceden şekillendirilmiş plak uyumu, nicel uyum parametresi.

Utkan A, İğdir V, Arslan A, Esmer T Ş, Özkurt B. Fit assessment of two different anatomically contoured distal femur plate sets on cadaveric bones. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):137-142