Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 130-136
« Go Back
Functional and radiological outcomes of multiple dorsal carpometacarpal fracture dislocations treated with open reduction and internal fixation
Açık redüksiyon ve internal fiksasyonla tedavi edilen çoklu dorsal karpometakarpal kırıklı çıkıkların fonksiyonel ve radyolojik sonuçları

Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Ferdi Dırvar2, Okan Tokgozoglu3, Hacı Mustafa Özdemir1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Altunizade Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the clinical and r adiological r esults o f p atients w ith m ultiple d orsal carpometacarpal (CMC) joint fracture dislocations treated with open reduction and internal fixation (ORIF).
Patients and methods: We evaluated 14 patients (12 males, 2 females; mean age 35.1 years; range, 22 to 64 years) between January 2013 and December 2017. Our main outcome measurements were the Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (QuickDASH) score, loss of grip strength, limitation of range of motion (ROM), and Kellgren-Lawrence osteoarthritis classification identified with radiographs and computed tomography images.
Results: The mean QuickDASH scores at seventh week and third month were 73.57 (range, 65-90) and 29.11 (range, 25-42.5), respectively. The mean QuickDASH score at seventh, ninth, and 12th month, and final follow-up was 4.64 (range, 0-30) and the QuickDASH score at these follow-up points was not 0 for only three patients. The mean loss of grip strength was 32.14% and two patients (14.29%) had limitation of ROM in third proximal interphalangeal joint at final followup. Four patients had grade I, nine patients had grade II, and one patient had grade III osteoarthritis according to Kellgren- Lawrence classification at final follow-up.
Conclusion: Although functional results demonstrated that multiple CMC joint fracture dislocations can be treated with ORIF, the high rate of osteoarthritis is a disadvantage.

Key words: Carpometacarpal fracture dislocations, grip strength, internal fixation, Quick Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnairee.

Amaç: Bu çalışmada açık redüksiyon ve internal fiksasyon (ARİF) ile tedavi edilen çoklu dorsal karpometakarpal (KMK) eklem kırıklı çıkığı olan hastaların klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2017 tarihleri arasında 14 hasta (12 erkek, 2 kadın; ortalama yaş 35.1 yıl; dağılım, 22-64 yıl) değerlendirildi. Başlıca sonuç ölçümlerimiz Hızlı Kol, Omuz ve El sorunları (QuickDASH) skoru, kavrama gücü kaybı, eklem hareket aralığı (EHA)’nda kısıtlılık ve radyografiler ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri ile tanımlanan Kellgren-Lawrence osteoartrit sınıflandırması idi.
Bulgular: Yedinci haftada ve üçüncü ayda ortalama QuickDASH skorları sırasıyla 73.57 (dağılım, 65-90) ve 29.11 (dağılım, 25-42.5) idi. Yedinci, dokuzuncu ve 12. aydaki ve son takipteki ortalama QuickDASH skoru 4.64 (dağılım, 0-30) idi ve bu takip dönemlerinde QuickDASH skoru 0 olmayan sadece üç hasta vardı. Son takipte ortalama kavrama gücü kaybı %32.14 idi ve iki hastada (%14.29) üçüncü proksimal interfalangeal EHA’da kısıtlılık vardı. Son takipte Kellgren-Lawrence sınıflandırmasına göre dört hastada evre I, dokuz hastada evre II ve bir hastada evre III osteoartrit vardı.
Sonuç: Fonksiyonel sonuçlar, çoklu KMK eklem kırıklı çıkıkların ARİF ile tedavi edilebileceğini göstermesine rağmen, yüksek osteoartrit oranı bir dezavantajdır.

Anahtar kelimeler: Karpometakarpal kırıklı çıkıklar, kavrama gücü, internal fiksasyon, Hızlı Kol, Omuz ve El sorunları anketi.

Talmaç M A, Görgel M A, Dırvar F, Tokgozoglu O, Özdemir H M. Functional and radiological outcomes of multiple dorsal carpometacarpal fracture dislocations treated with open reduction and internal fixation. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):130-136