Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 124-129
« Go Back
Kienböck hastalığında dördüncü ekstansör kompartman arter kemik flebi kullanımı
The use of fourth extensor compartment artery bone flap in Kienböck’s disease

Ahmet Nadir Aydemir1, Metin Gönen2, Ali Çağdaş Yorukoğlu1, Mehmet Yücens1, Ahmet Fahir Demirkan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Develi Hatice Muammer Kocatürk State Hospital, Kayseri, Turkey

Amaç: Bu çalışmada evre II Kienböck hastalığında pediküllü kemik flebi tedavisinin etkinliği klinik olarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2012 - Haziran 2016 tarihleri arasında pediküllü kemik flebi ile tedavi edilen 10 hasta (8 erkek, 2 kadın; ort. yaş 33.3 yıl; dağılım, 23-46 yıl) dahil edildi. Tüm hastalarda, radiusun dorsal yüzeyinden dördüncü ekstansör kompartman arter (EKA)’in pediküllü kemik flebi hazırlandı ve lunat kemiği üzerinde açılan bir pencereden yerleştirildi. Hastaların klinik sonuçları Mayo el bilek skoruna göre değerlendirildi.
Bulgular: Tüm hastalar cerrahi sonrasında günlük aktivitelerine geri dönebildi Profilaksi dışında debridmanı veya antibiyotik kullanımını gerektiren yüzeyel veya derin enfeksiyon gelişmedi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon veya hastalığın progresyonu nedeniyle yeniden ameliyata gerek olmadı. Ortalama Mayo bilek skoru 81 (iyi) olarak ölçüldü.
Sonuç: Bu çalışmada, lunat kemiğin avasküler nekrozunun tedavisinde dördüncü EKA’nın pediküllü kemik flebi uygulamasının sonuçları etkili bulundu. Büyük ve homojen hasta gruplarını içeren ileri karşılaştırmalı ve uzun dönem takip çalışmaları gereklidir.

Anahtar kelimeler: Kienböck, osteonekroz, pediküllü kemik flebi.

Objectives: This study aims to clinically evaluate the efficacy of pedicle bone flap treatment in stage II Kienböck's disease.
Patients and methods: This retrospective study included 10 patients (8 males, 2 females; mean age 33.3 years; range, 23 to 46 years) treated with pedicle bone flap between January 2012 and June 2016. In all patients, a fourth extensor compartment artery (ECA) pedicle bone flap from the dorsal surface of the radius was prepared and placed through a window opened on the lunate bone. Clinical results of the patients were evaluated according to the Mayo wrist score.
Results: All patients could return to their daily activities after surgery. No superficial or deep infection developed requiring debridement or antibiotic use other than prophylaxis. None of the patients required reoperation due to complications or the progression of the disease. The mean Mayo wrist score was measured as 81 (good).
Conclusion: In this study, results of the fourth ECA pedicle bone flap application were found to be effective in the treatment of avascular necrosis of the lunate bone. Further comparative and long-term follow-up studies are required including large and homogeneous patient groups.

Key words: Kienböck, osteonecrosis, pedicle bone flap.

Aydemir A N, Gönen M, Yorukoğlu A Ç, Yücens M, Demirkan A F. The use of fourth extensor compartment artery bone flap in Kienböck’s disease. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):124-129