Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 91-96
« Go Back
The positive impact of platelet-derived growth factor on the repair of full-thickness defects of articular cartilage
Trombosit türevli büyüme faktörünün tam kat eklem kıkırdağı defektlerinin tamirine pozitif etkisi

Sezgin Sarban1, Hasan Tabur2, Füsun Baba3, U. Erdem Işıkan4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gaziantep State Hospital, Gaziantep, Turkey

3Department of Pathology, Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the potential use and histological effects of the local administration of platelet-derived growth factor (PDGF) in the repair of full-thickness osteochondral defects in articular cartilage in an animal model. Materials and methods: Twenty-four adolescent 18-week-old New Zealand White rabbits with an average weight of 2500 g (range, 1600 g to 3200 g) were used in the study. The rabbits were randomly divided into three groups (n=8) as the control group (group A) and two experimental groups (groups B and C). Defects of cylindrical full-thickness (3.5 mm wide, 4 mm deep) were created in the weight-bearing area of the right knee medial femoral condyles. In group A, the defect was left empty. In group B, the defect was filled with a collagen sponge. In group C, the defect was filled with a collagen sponge impregnated with PDGF. All rabbits were followed-up for 12 weeks. Right knee medial femoral condyles were used for macroscopic and histological analyses.
Results: At macroscopic level, the repair tissue was similar to normal adjacent cartilage at 12 weeks in group C. The surface of the repair tissue in group C was smoother and more regular compared to groups A and B. The total histological score of defects in group C was statistically significantly superior compared to groups A and B (p<0.05). Matrix staining and immunostaining of collagen type 2 were stronger in group C compared to the other groups, indicating the presence of a tissue similar to a normal cartilage.
Conclusion: Platelet-derived growth factor can induce repair in full-thickness defects of articular cartilage in an animal model. Thus, this study demonstrates the potential use of PDGF for full-thickness osteochondral defects.

Key words: Articular cartilage, full-thickness defects, platelet-derived growth factor.

Amaç: Bu çalışmada lokal trombosit türevli büyüme faktörü (TTBF) uygulamasının tam kat eklem kıkırdağının osteokondral defektlerinin tamirinde potansiyel kullanımı ve histolojik etkileri bir hayvan modelinde araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada ortalama ağırlığı 2500 g (dağılım, 1 600 g-3000 g) olan a dölesan 18 h aftalık 2 4 Yeni Zelanda Beyaz tavşanı kullanıldı. Tavşanlar kontrol grubu (grup A) ve iki deneysel grup (grup B ve C) olmak üzere randomize olarak üç gruba (n=8) ayrıldı. Sağ diz medial femoral kondillerin yük taşıyan alanında tam kat silindirik defektler (3.5 mm eninde, 4 mm derinliğinde) oluşturuldu. Grup A’da defekt boş bırakıldı. Grup B’de defekt kollajen süngerle dolduruldu. Grup C’de defekt TTBF emdirilmiş kollajen süngerle dolduruldu. Tüm tavşanlar 12 hafta takip edildi. Sağ diz medial femoral kondiller makroskopik ve histolojik analizler için kullanıldı.
Bulgular: Grup C’de makroskopik düzeyde 12 haftada tamir dokusu bitişik normal kıkırdağa benzerdi. Grup C’de tamir dokusunun yüzeyi grup A ve B’ye göre daha düz ve düzenliydi. Grup C’de defektlerin toplam histolojik skoru grup A ve B’ye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyiydi (p<0.05). Grup C’de matriks boyaması ve kollajen tip 2’ye ait immün boyama normal kıkırdağa benzer bir doku yapısının göstergesi olarak diğer gruplara göre daha kuvvetliydi.
Sonuç: Trombosit türevli büyüme faktörü hayvan modelinde tam kat eklem kıkırdağı defektlerinin tamirini uyarabilir. Dolayısıyla, bu çalışma TTBF’nin tam kat osteokondral defektlerde potansiyel kullanımına işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Eklem kıkırdağı, tam kat defektler, trombosit türevli büyüme faktörü.

Sarban S, Tabur H, Baba F, Işıkan U E. The positive impact of platelet-derived growth factor on the repair of full-thickness defects of articular cartilage. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):91-96