Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 85-90
« Go Back
The role of magnetic resonance imaging and clinical assessments in predicting meniscal tear surgery
Menisküs yırtığı cerrahisini öngörmede manyetik rezonans görüntüleme ve klinik değerlendirmenin rolü

Yaman Karakoç, İsmail Burak Atalay
Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the role of physical examination and magnetic resonance imaging (MRI) findings in predicting meniscal tear surgery.
Patients and methods: Medical records of a total of 997 patients (563 females, 434 males; mean age 40.53 years; range 18 to 66 years) who were recommended surgery for meniscal tear in an external center, but continued follow-up in our hospital between January 2012 and March 2018 were retrospectively analyzed. Data of the patients including demographic and clinical characteristics, physical examination findings, and MRI results were recorded. The visual analog scales (VAS) scores and the Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) were evaluated.
Results: Of all the patients evaluated by MRI, 62.4% were recommended surgical treatment in private hospitals and 37.6% were recommended surgical intervention in state hospitals. Only 282 of them (28.3%) were treated surgically for meniscal tear after MRI evaluation and physical examination in our clinic. The median pre-treatment VAS score was 7.0 (range, 4 to 10) and 6.0 (range, 3 to 8) in the patients undergoing surgery and undergoing conservative treatment, respectively. The VAS and KOOS scores were similar between the groups at the postoperative sixth month and first year (p=0.940, p=0.203; p=116, p=0.057, respectively). Pain scores significantly decreased, while the KOOS scores significantly increased after the treatment in both groups (for all p=0.001).
Conclusion: Decision for surgery should be solely based on physical examination and radiological findings in meniscal tears

Key words: Arthroscopy, clinical examination, magnetic resonance imaging, meniscal tear, nonsurgical treatment.

Amaç: Bu çalışmada menisküs yırtığı cerrahisini öngörmede fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının rolü araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012-Mart 2018 tarihleri arasında menisküs yırtığı nedeniyle başka bir merkezde cerrahi önerilmiş, ancak takibine hastanemizde devam eden toplam 997 hastanın (563 kadın, 434 erkek; ort. yaş 40.53 yıl; dağılım, 18-66 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik ve klinik özellikler, fizik muayene bulguları ve MRG sonuçları dahil olmak üzere hasta verileri kaydedildi. Görsel analog ölçeği (GAÖ) skorları ve Diz İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS) değerlendirildi.
Bulgular: Manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilen tüm hastalardan %62.4’üne özel hastanelerde cerrahi tedavi ve %37.6’sına devlet hastanelerinde cerrahi girişim önerildi. Bu hastaların yalnızca 282’si (%28.3) MRG değerlendirmesi ve fizik muayene sonrasında kliniğimizde menisküs yırtığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edildi. Tedavi öncesi medyan GAÖ skoru cerrahi yapılan grupta 7.0 (dağılım, 4-10) ve konservatif tedavi uygulanan grupta 6.0 (dağılım, 3-8) idi. Cerrahi sonrası altıncı ayda ve birinci yılda GAÖ ve KOOS skorları gruplar arasında benzerdi (sırasıyla p=0.940, p=0.203; p=116, p=0.057). Her iki grupta da tedavi sonrası ağrı skorları anlamlı düzeyde azalırken, KOOS skorları anlamlı düzeyde arttı (tümü için p=0.001).
Sonuç: Menisküs yırtıklarında cerrahi kararı, fizik muayene ve radyolojik bulgular ile birlikte verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Artroskopi, klinik değerlendirme, manyetik rezonans görüntüleme, menisküs yırtığı, cerrahi dışı tedavi.

Karakoç Y, Atalay İ B. The role of magnetic resonance imaging and clinical assessments in predicting meniscal tear surgery. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):85-90