Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 2 • 2019: 70-78
« Go Back
Comparison of survival rate and risk of revision for mobile-bearing and fixed-bearing total knee replacements
Hareketli polietilen ve sabit polietilen total diz replasmanları için sağkalım oranı ve revizyon riskinin karşılaştırılması

Marek Lacko, Daniela Schreierová
Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotors Apparatus, Medical Faculty of Pavol Jozef Safárik University and University Hospital of L. Pasteur, Kosice, Slovakia

difference in the rate of survival and risk of revision for mobilebearing (MB) compared with fixed-bearing (FB) total knee replacements (TKRs).
Patients and methods: This prospective observational study included 1,571 cemented non-posterior-stabilized TKRs without patellar resurfacing with the subsequent revision surgery in 63 patients (23 males, 40 females; mean age 69.7 years; range, 46.5 to 85.5 years). The group of FB TKRs consisted of 756 non-revised and 31 revised implants. The group of MB TKRs included 752 non-revised and 32 revised knees. We determined the survival rate of TKR with Kaplan-Meier method and the relative risk (RR) of the revision in relation to the type of the insert. The analysis of the RR was divided into subgroups based on the time to revision and the reason for revision.
Results: No significant difference was found between FB and MB TKRs regarding the cumulative survival rate and the RR of total revision for any reasons. In the subgroup of early revisions for any reason, 2.22-fold increased risk of revision was found in the MB (p=0.02). The risk of late revisions for any reason in MB was lower than the risk in FB (RR 0.27; p=0.009). Higher risk of revision for instability was found in the subgroup of early revisions in MB (RR 23.8; p=0.03). MB was associated with significantly lower risk of total (RR 0.46; p=0.049) and late revisions for aseptic loosening (RR 0.14; p=0.008).
Conclusion: No differences were found in the cumulative survival rates between MB and FB TKRs. MB TKRs were associated with a lower risk of revision due to aseptic loosening in comparison with FB TKRs. MB inserts represented a significant risk factor only for early revisions due to instability.

Key words: Fixed bearing, mobile bearing, revision, survival, total knee replacement.

Amaç: Bu çalışmada hareketli polietilen (HP)’e kıyasla sabit polietilen (SP) total diz replasmanı (TDR)’nda sağkalım oranı ve revizyon riskinde farklılık olup olmadığı belirlendi.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya 63 hastada (23 erkek, 40 kadın; ort. yaş 69.7 yıl; dağılım, 46.5-85.5 yıl) takip eden revizyon cerrahisi olan, patella eklem yüzeyi değiştirilmeyen 1571 çimentolu posterior olmayan stabilize TDR dahil edildi. SP TDR grubu 756 revize olmayan ve 31 revize implanttan oluştu. HP TDR grubu 752 revize olmayan ve 32 revize diz içerdi. TDR’nin sağkalım oranı Kaplan-Meier yöntemi ile belirlendi ve revizyonun insert tipine ilişkin göreli risk (GR)’i belirlendi. Göreli riskin analizi revizyon zamanı ve revizyon nedenine dayanılarak alt gruplara ayrıldı.
Bulgular: Sabit p olietilen v e H P T DR’ler a rasında k ümülatif sağkalım oranı ve herhangi bir nedenle total revizyonun GR’si açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Herhangi bir nedenle erken revizyon alt grubunda, HP’de 2.22 kat artmış revizyon riski bulundu (p=0.02). HP’de herhangi bir nedenle geç revizyon riski SP’deki riskten daha düşüktü (GR 0.27; p=0.009). HP’de erken revizyon alt grubunda instabilite için daha yüksek revizyon riski bulundu (GR 23.8; p=0.03). HP aseptik gevşeme için anlamlı şekilde daha düşük total (GR 0.46; p=0.049) ve geç (GR 0.14; p=0.008) revizyon riski ile ilişkiliydi.
Sonuç: Hareketli polietilen ve SP TDR’ler arasında kümülatif sağkalım oranlarında farklılık bulunmadı. SP TDR’lere kıyasla HP TDR’ler aseptik gevşemeye bağlı daha düşük revizyon riski ile ilişkiliydi. HP insertler sadece instabiliteye bağlı erken revizyonlar için anlamlı bir risk faktörü oluşturdu.

Anahtar kelimeler: Sabit polietilen, hareketli polietilen, revizyon, sağkalım, total diz replasmanı.

Lacko M, Schreierová D. Comparison of survival rate and risk of revision for mobile-bearing and fixed-bearing total knee replacements. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(2):70-78