Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 53-60
« Go Back
Percutaneous needle aponeurotomy for the treatment of Dupuytren’s contracture
Dupuytren kontraktürü tedavisi için perkütan iğne aponörotomi

Mustafa Karakaplan, Kadir Ertem, Hacı Polat, Mehmet Şah Sakçı, Yunus Oklu
Department of Orthopedics and Traumatology, Turgut Özal Medical Center, İnönü University Medical School, Malatya, Turkey

Objectives: This study aims to present the early-period outcomes of patients with Dupuytren’s contracture (DC) treated with percutaneous needle aponeurotomy technique.
Patients and methods: This retrospective study included 28 patients (20 males, 8 females; mean age 63 years; range, 44 to 88 years) (75 fingers) treated with percutaneous aponeurotomy due to DC between November 2011 and December 2015. Patients were evaluated according to their demographic characteristics, presence of additional disease, family history, history of drug use, complication rate, recurrence development, postoperative patient satisfaction, reoperational request, postoperative Disability of Arm Shoulder and Hand Questionnaire and visual analog scale scores.
Results: Mean follow-up duration was 29 months (range, 12 to 60 months). In the postoperative satisfaction questionnaire, 92.9% (n=26) of patients stated that they were satisfied. In the questionnaire of reoperation request, 82.1% (n=23) of patients accepted the reoperation. While the complication rate was 39.3%, recurrence rate was 35.7%.
Conclusion: Percutaneous needle aponeurotomy technique may be an effective, simple, and safe method for the treatment of DC.

Key words: Complications, Dupuytren’s contracture, percutaneous aponeurotomy, reoperation.

Amaç: Bu çalışmada perkütan iğne aponörotomi tekniği ile tedavi edilen Dupuytren kontraktürü (DK) olan hastaların erken dönem sonuçları sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Kasım 2011 ve Aralık 2015 tarihleri arasında DK nedeniyle perkütan aponörotomi ile tedavi edilen 28 hasta (20 erkek, 8 kadın; ort. yaş 63 yıl; dağılım, 44-88 yıl) (75 parmak) dahil edildi. Hastalar demografik özellikleri, ek hastalık varlığı, aile öyküsü, ilaç kullanım öyküsü, komplikasyon oranı, nüks gelişimi, ameliyat sonrası hasta memnuniyeti, yeniden ameliyat olma isteği, ameliyat sonrası Kol Omuz ve El Sorunları Anketi ve görsel analog ölçeği skorlarına göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 29 ay (dağılım, 12-60 ay) idi. Ameliyat sonrası memnuniyet anketinde hastaların %92.9’u (n=26) memnun kaldığını ifade etti. Yeniden ameliyat olma isteği anketinde hastaların %82.1’i (n=23) yeniden ameliyatı kabul etti. Komplikasyon oranı %39.3 iken nüks oranı %35.7 idi.
Sonuç: Perkütan iğne aponörotomi tekniği DK tedavisi için etkili, basit ve güvenli bir yöntem olabilir.

Anahtar kelimeler: Komplikasyonlar, Dupuytren kontraktürü, perkütan aponörotomi, yeniden ameliyat olma.

Karakaplan M, Ertem K, Polat H, Sakçı M Ş, Oklu Y. Percutaneous needle aponeurotomy for the treatment of Dupuytren’s contracture. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):53-60