Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 46-52
« Go Back
Are peripheral nerve blocks effective in pain control of pediatric orthopedic tumor surgery?
Pediatrik ortopedik tümör cerrahisinin ağrı kontrolünde periferik sinir blokları etkili midir?

Güldeniz Argun1, Göze Çayırlı1, Güray Toğral2, Murat Arıkan3, Süheyla Ünver1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences,

Objectives: This study aims to evaluate the efficacy of ultrasound (US)-guided peripheral nerve blocks in postoperative analgesia after pediatric orthopedic tumor surgery.
Patients and methods: This retrospective study included 108 children (64 boys, 44 girls, mean age 10.23 years; range, 2 to 18 years) who were performed orthopedic tumor surgery under general anesthesia. The children were divided into two groups as those who were performed nerve block for postoperative pain control (group 1, n=54) and those who were performed intravenous analgesic (group 2, n=54). In group 1, nerve blocks were performed with bupivacaine 0.25%. In group 2, intraoperative acetaminophen 15 mg/kg was performed intravenously. Postoperative visual analog scale (VAS) scores, time to pain onset, nausea, vomiting, total analgesic consumption in 24 hours, and complications were recorded at first, second, sixth and 24th hours.
Results: Visual analog scale scores were higher in group 2 than group 1 at first, second, and sixth hours, but were not different at 24th hour. Mean time to pain onset was 10.2 hours in group 1 and 1.8 hours in group 2 (p<0.05). Mean time to pain onset and VAS values at first, second, sixth and 24th hours did not differ between nerve block types. Nausea and vomiting rates were not different between groups 1 and 2 (18.51% and 16.66%, respectively; p=0.4). Total analgesic consumption in 24 hours was higher in group 2 compared to group 1 (1.7 and 0.07 mg/kg, respectively; p<0.05).
Conclusion: Pain-free periods extending up to 10 hours provided by US-guided peripheral nerve blocks may help recovery while reducing postoperative analgesic use and their side effects.

Key words: Nerve blocks, orthopedic tumor surgery, pediatric.

Amaç: Bu çalışmada, pediatrik ortopedik tümör cerrahisi sonrasında ameliyat sonrası analjezide ultrason eşliğinde uygulanan periferik sinir bloklarının etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya genel anestezi altında ortopedik tümör cerrahisi uygulanan 108 çocuk (64 erkek, 44 kız; ort. yaş 10.23 yıl; dağılım, 2-18 yıl) dahil edildi. Çocuklar ameliyat sonrası ağrı kontrolü için sinir bloğu uygulananlar (grup 1, n=54) ve intravenöz analjezik uygulananlar (grup 2, n=54) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup 1’de sinir blokları bupivakain %0.25 ile yapıldı. Grup 2’de 15 mg/kg asetaminofen ameliyat sırasında intravenöz olarak uygulandı. Ameliyat sonrası görsel analog ölçeği (VAS) skorları, ağrı başlangıcına kadar geçen zaman, bulantı, kusma, 24 saatte toplam analjezik tüketimi ve olası komplikasyonlar birinci, ikinci, altıncı ve 24. saatlerde kaydedildi.
Bulgular: Görsel analog ölçeği skorları grup 2’de birinci, ikinci ve altıncı saatlerde grup 1’den daha yüksekti, ancak 24. saatte farklı değildi. Ağrı başlangıcına kadar geçen ortalama zaman grup 1’de 10.2 saat iken grup 2’de 1.8 saat idi (p<0.05). Ağrı başlangıcına kadar geçen ortalama zaman ve birinci, ikinci, altıncı ve 24. saatlerdeki VAS değerleri, sinir bloğu tipleri arasında farklılık göstermedi. Bulantı ve kusma oranları grup 1 ve 2 arasında farklı değildi (sırasıyla %18.51 ve %16.66, p=0.4). Yirmi dört saatte toplam analjezik tüketimi grup 2’de grup 1’e kıyasla daha yüksekti (sırasıyla 1.7 ve 0.07 mg/kg, p<0.05).
Sonuç: Ultrason eşliğinde uygulanan periferik sinir bloklarının sağladığı 10 saate kadar uzayan ağrısız dönemler ameliyat sonrası analjezik kullanımını ve bunların yan etkilerini azaltarak iyileşmeye yardımcı olabilir.

Anahtar kelimeler: Sinir blokları, ortopedik tümör cerrahisi, pediatrik.

Argun G, Çayırlı G, Toğral G, Arıkan M, Ünver S. Are peripheral nerve blocks effective in pain control of pediatric orthopedic tumor surgery?. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):46-52