Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 38-45
« Go Back
A new method for the assessment of reduction tension during open reduction in patients with developmental dysplasia of the hip
Gelişimsel kalça displazili hastalarda açık redüksiyon sırasında redüksiyon sıkılığının değerlendirilmesi için yeni bir yöntem

Oktay Adanır, Serdar Yüksel, Ozan Beytemur
Department of Orthopedics and Traumatology, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to describe our standardized method for evaluating the tension of reduction around the hip joint during open reduction in patients with developmental dysplasia of the hip (DDH).
Patients and methods: We retrospectively evaluated 67 pediatric patients (8 males, 59 females; mean age 21.9±11.1 months; range, 9 to 67 months) who were performed open reduction or open reduction with concomitant pelvic and/or femoral osteotomy for DDH at our clinic between January 2009 and March 2014. The amount of distraction between femoral head and acetabulum was measured to evaluate the tension of reduction during surgery. Factors associated with avascular necrosis (AVN) such as age at reduction, presence of concomitant pelvic and/or femoral shortening osteotomy, and severity of dislocation were determined.
Results: Statistically significant association was found between the presence of femoral osteotomy, severity of dislocation, and amount of distraction and AVN. The incidence of AVN was 38.8% (10 grade I, 12 grade II, 3 grade III, and one grade IV AVN). Cut-off value for the amount of distraction to prevent the development of AVN was calculated as 4 mm.
Conclusion: According to our study findings, we advise using our technique for the evaluation of the tension of reduction around the hip joint and performing tension free reduction in the treatment of DDH to minimize the risk of AVN development.

Key words: Avascular necrosis of the femoral head, developmental dysplasia of the hip, reduction, risk assessment.

Amaç: Bu çalışmada, gelişimsel kalça displazisi (GKD) olan hastalarda açık redüksiyon sırasında kalça eklemi çevresinde redüksiyonun sıkılığını değerlendirmek için standardize edilmiş yöntemimiz açıklandı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2009 - Mart 2014 tarihleri arasında kliniğimizde GKD nedeniyle açık redüksiyon veya açık redüksiyon ile birlikte pelvik veya femoral osteotomi yapılan 67 pediatrik hasta (8 erkek, 59 kız; ort. yaş 21.9±11.1 ay; dağılım, 9-67 ay) retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi sırasında redüksiyon sıkılığını değerlendirmek için femur başı ile asetabulum arasındaki distraksiyon miktarı ölçüldü. Redüksiyon sırasındaki yaş, eşlik eden pelvik veya femoral kısaltma osteotomisi varlığı ve dislokasyon şiddeti gibi avasküler nekroz (AVN) ile ilişkili faktörler belirlendi.
Bulgular: Avasküler nekroz ile femoral ostetomi varlığı, dislokasyon şiddeti ve distraksiyon miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. Avasküler nekroz insidansı %38.8 idi (10 evre I, 12 evre II, 3 evre III ve bir evre IV AVN). Avasküler nekroz gelişimini engellemek için gereken distraksiyon miktarı için eşik değer 4 mm olarak hesaplandı.
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, GKD tedavisinde AVN gelişimi riskini en aza indirmek için kalça eklemi çevresinde redüksiyon sıkılığının değerlendirilmesi amacıyla yöntemimizin kullanılmasını ve sıkı olmayan bir redüksiyon yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar kelimeler: Femur başı avasküler nekrozu, gelişimsel kalça displazisi, redüksiyon, risk değerlendirmesi.

Adanır O, Yüksel S, Beytemur O. A new method for the assessment of reduction tension during open reduction in patients with developmental dysplasia of the hip. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):38-45