Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 32-37
« Go Back
Effectiveness of abduction orthosis for the treatment of acetabular dysplasia
Asetabular displazi tedavisinde abdüksiyon ortezinin etkililiği

Güney Yılmaz, Sancar Bakırcıoğlu, Rıza Mert Çetik
Department of Orthopedics and Traumatology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the effectiveness of full-time bracing in residual acetabular dysplasia (RAD) and the effect of previous Pavlik harness usage on the results of treatment with abduction orthosis.
Patients and methods: We retrospectively reviewed 80 patients (9 males, 71 females; mean age 6±0.8 months; range, 5 to 7 months) with developmental dysplasia of the hip (119 dysplastic hips) treated with hip abduction orthosis. Patients with an acetabular index (AI) measurement of 30° and over who used full-time hip abduction brace for six months were included in the study. Acetabular index values were measured at the initiation, third, and sixth months of treatment and the effectiveness of abduction orthosis was evaluated. The patients were analyzed for the effect of prior Pavlik harness application on abduction orthosis treatment.
Results: Mean AI value of the dysplastic hips (n=119) was 33.4°±2.6°, which decreased to 28.5°±2.6° after treatment (p<0.001). The AI improvement in the first three-month period was significantly faster than the second three-month period (2.9°±1.9° vs. 1.9°±1°; p=0.013). No difference was observed in AI development between patients with or without prior Pavlik treatment (p=0.1). In patients with unilateral dysplasia, dysplastic hips improved significantly faster than normal hips (p<0.001). As a result of a mean follow-up duration of 20.2±9.8 months from the onset of brace treatment, 32 (32%) hips were grouped as normal, 49 (48%) as mildly dysplastic, and 22 (20%) as severely dysplastic based on Tönnis criteria.
Conclusion: Hip abduction orthosis may be used in patients with RAD between 6 to 12 months of age. Acetabular index improvement was faster in the first three months of brace treatment. Dysplastic hips improved faster than normal hips, and prior Pavlik harness treatment did not alter the effectiveness of orthosis

Key words: Abduction brace, acetabular index, hip dysplasia, Pavlik harness.

Amaç: Bu çalışmada rezidüel asetabular displazi (RAD)’de tam zamanlı orteze almanın etkililiği ve önceki Pavlik bandajı kullanımının abdüksiyon ortezi ile tedavi sonuçları üzerindeki etkisi değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Gelişimsel kalça displazisi (119 displastik kalça) olup kalça abdüksiyon ortezi ile tedavi edilen 80 hasta (9 erkek, 71 kız; ort. yaş 6±0.8 ay; dağılım, 5-7 ay) retrospektif olarak değerlendirildi. Asetabular indeks (Aİ) ölçümü 30° ve üstünde olan ve altı ay tam zamanlı kalça abdüksiyon ortezi kullanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Asetabular indeks değerleri tedavinin başlangıcında, üçüncü ve altıncı ayında ölçüldü ve abdüksiyon ortezinin etkililiği değerlendirildi. Hastalar, geçmiş Pavlik bandajı uygulamasının abdüksiyon ortezi tedavisi üzerindeki etkisi açısından analiz edildi.
Bulgular: Displastik kalçaların (n=119) ortalama Aİ değeri 33.4°±2.6° olup tedaviden sonra 28.5°±2.6°’ye düştü (p<0.001). İlk üç aylık dönemdeki Aİ iyileşmesi ikinci üç aylık dönemden anlamlı olarak daha hızlıydı (2.9°±1.9°’ye karşı 1.9°±1°; p=0.013). Geçmiş Pavlik tedavisi olan ve olmayan hastalar arasında Aİ gelişiminde farklılık gözlenmedi (p=0.1). Tek taraflı displazisi olan hastalarda, displastik kalçalar normal kalçalardan anlamlı olarak daha hızlı iyileşti (p<0.001). Tönnis ölçütleri temel alındığında, ortez tedavisinin başlangıcı itibariyle ortalama 20.2±9.8 aylık takip süresi sonucunda, 32 (32%) kalça normal, 49 (48%) kalça hafif displastik ve 22 (20%) kalça şiddetli displastik olarak gruplandı.
Sonuç: Altı-oniki ay yaş aralığındaki RAD’li hastalarda kalça abdüksiyon ortezi kullanılabilir. Asetabular indeks iyileşmesi ortez tedavisinin ilk üç ayında daha hızlıydı. Displastik kalçalar normal kalçalardan daha hızlı iyileşti ve geçmiş Pavlik bandajı tedavisi ortezin etkililiğini değiştirmedi.

Anahtar kelimeler: Abdüksiyon ortezi, asetabular indeks, kalça displazisi, Pavlik bandajı.

Yılmaz G, Bakırcıoğlu S, Çetik R M. Effectiveness of abduction orthosis for the treatment of acetabular dysplasia. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):32-37