Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 24-31
« Go Back
Surgical management of primary malignant proximal fibular tumors: Functional and clinical outcomes of 23 patients
Primer malign proksimal fibula tümörlerinin cerrahi tedavisi: 23 hastanın fonksiyonel ve klinik sonuçları

İsmail Burak Atalay1, Selçuk Yılmaz1, İzzet Korkmaz2, Mehmet Fatih Ekşioğlu1, Bedii Şafak Güngör1
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the clinical characteristics and treatment outcomes of patients with primary malignant tumors located in the proximal fibula.
Patients and methods: This retrospective study included 23 patients (15 males, 8 females; mean age 22.1 years; range, 9 to 63 years) with primary malignant tumors located in the proximal fibula between May 2007 and May 2017. The anamnesis or medical history, physical examination, plain chest radiography, lung computed tomography, direct radiograph, and magnetic resonance imaging of the affected extremity and routine laboratory tests of all patients were evaluated.
Results: Of the patients, 11 were diagnosed with osteosarcoma (47.8%), nine with Ewing’s sarcoma (39.1%), two with chondrosarcoma (8.7%), and one was diagnosed with synovial sarcoma (4.3%). Pain and palpable mass were the most common symptoms. Six patients had lung metastases at the time of diagnosis. Of the patients, eight were performed Malawer type 1 resection (34.8%), nine type 2 resection (39.1%), four above knee amputation (17.4%), and two proximal tibia tumor resection prosthesis (8.6%). Mean follow-up duration was 36 months (range, 12 to 119 months). Local recurrence developed in three patients. Mean Musculoskeletal Tumor Society (MSTS) score of all patients was 62.
Conclusion: Surgical treatment of primary malignant tumors of the proximal fibula is problematic. In appropriate indications, Malawer type 1 resection should be the treatment of choice due to lower local recurrence rates and higher MSTS scores.

Key words: Bone tumor, proximal fibula, tumor resection.

Amaç: Bu çalışmada proksimal fibula yerleşimli primer malign tümörlü hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Mayıs 2007 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında proksimal fibula yerleşimli primer malign tümörü olan 23 hasta (15 erkek, 8 kadın; ort. yaş 22.1 yıl; dağılım, 9-63 yıl) dahil edildi. Tüm hastaların anamnez veya tıbbi öyküsü, fiziksel muayenesi, düz göğüs grafisi, akciğer bilgisayarlı tomografisi, etkilenen ekstremitesinin direkt grafisi ve manyetik rezonans görüntülemesi ve rutin laboratuvar testleri değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların 11’ine osteosarkom (%47.8), dokuzuna Ewing sarkomu (%39.1), ikisine kondrosarkom (%8.7) ve birine (%4.3) sinovyal sarkom tanısı konuldu. Ağrı ve palpabl kitle en sık görülen semptomlardı. Tanı an ında a ltı hastada a kciğer metastazı vardı. Hastaların sekizine Malawer tip 1 rezeksiyon (%34.8), dokuzuna tip 2 rezeksiyon (%39.1), dördüne diz üstü amputasyon (%17.4) ve ikisine proksimal tibia tümör rezeksiyon protezi (%8.6) uygulandı. Ortalama takip süresi 36 ay (dağılım, 12-119 ay) idi. Üç hastada lokal nüks gelişti. Tüm hastaların ortalama Musküloskeletal Tümör Cemiyeti (MSTC) skoru 62 idi.
Sonuç: Proksimal fibulanın primer malign tümörlerinin cerrahi tedavisi problemlidir. Uygun endikasyonlarda, Malawer tip 1 rezeksiyon daha düşük lokal nüks oranları ve daha yüksek MSTC skorları nedeniyle tercih edilen tedavi olmalıdır.

Anahtar kelimeler: Kemik tümörü, proksimal fibula, tümör rezeksiyonu.

Atalay İ B, Yılmaz S, Korkmaz İ, Ekşioğlu M F, Güngör B Ş. Surgical management of primary malignant proximal fibular tumors: Functional and clinical outcomes of 23 patients. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):24-31