Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 17-23
« Go Back
Selective arterial embolization as neoadjuvant treatment in hip pseudotumors
Kalça psödotümörlerinde neoadjuvan tedavi olarak selektif arteriyel embolizasyon

Mehmet Ali Tokgöz1, Andrea Sambri2, Giuseppe Rossi3, Giuseppe Bianchi2, Davide Maria Donati2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedic Oncology, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy

3Department of Radiology and Interventional Angiographic Radiology, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy

Objectives: This study aims to investigate the significance of selective arterial embolization (SAE) as neoadjuvant for the treatment of pseudotumor (PT) associated with hip arthroplasty and present our case series including all the known bearing techniques.
Patients and methods: This retrospective study included 16 patients (9 males, 7 females; mean age 75.5 years; range, 55 to 87 years) affected by hip PT. Seven patients were treated only surgically without any adjuvant treatment (group A), while nine patients were performed preoperative SAE (group B). Pseudotumors were grouped according to magnetic resonance imaging and computed tomography (CT) classifications. Durations of all operations and number of blood units given intra- and postoperatively were recorded.
Results: Although embolization did not change the amount of intraoperative bleeding (p=0.619), a common vascular network leading to PT was observed in all patients in angiography. Group A’s mean duration of operation was shorter than group B (p=0.03); however, this condition was attributed to larger and more complex lesions of patients who underwent embolization. According to CT classification, blood loss was more and duration of operation was longer in severe stages (p=0.046 and p=0.035, respectively).
Conclusion: Successful demonstration of vascular network in patients with PT strengthens the idea that SAE technique may be used particularly in severe cases according to CT classification. Our findings suggest that PT may develop in all commonly used bearings.

Key words: Pseudotumor of hip, selective arterial embolization, total hip arthroplasty.

Amaç: Bu çalışmada kalça artroplastisi ile ilişkili psödotümör (PT)’ün tedavisinde neoadjuvan olarak selektif arteriyel embolizasyon (SAE)’un önemi araştırıldı ve bilinen tüm taşıyıcı teknikleri içeren olgu serimiz sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya kalça PT’sinden etkilenen 16 hasta (9 erkek, 7 kadın; ort. yaş 75.5 yıl; dağılım, 55-87 yıl) dahil edildi. Yedi hasta herhangi bir neoadjuvan tedavi olmaksızın sadece cerrahi ile tedavi edilirken (grup A) dokuz hastaya ameliyat öncesi SAE uygulandı (grup B). Psödotümörler manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi (BT) sınıflandırmasına göre gruplandırıldı. Tüm ameliyatların süreleri ve ameliyat sırasında ve sonrasında verilen kan ünitelerinin sayısı kaydedildi.
Bulgular: Embolizasyon ameliyat sırasında kanama miktarını değiştirmese de (p=0.619) anjiyografide tüm hastalarda PT’ye giden yaygın bir vasküler ağ izlendi. Grup A’nın ortalama ameliyat süresi grup B’den daha kısa idi (p=0.03) ancak bu durum embolizasyon uygulanan hastaların daha büyük ve kompleks lezyonlara sahip olmasına bağlandı. Bilgisayarlı tomografi sınıflandırmasına göre, şiddetli evrelerde kan kaybı daha fazla ve ameliyat süresi daha uzun idi (sırasıyla p=0.046 ve p=0.035).
Sonuç: Psödotümörlü hastalarda vasküler ağın başarılı şekilde gösterilmesi, SAE tekniğinin özellikle BT sınıflandırmasına göre daha ciddi olgularda kullanılabileceği fikrini güçlendirmektedir. Bulgularımız PT’nin yaygın şekilde kullanılan tüm taşıyıcılarda gelişebileceğine işaret etmektedir.

Anahtar kelimeler: Kalça psödotümörü, selektif arteriyel embolizasyon, total kalça artroplastisi.

Tokgöz M A, Sambri A, Rossi G, Bianchi G, Donati D M. Selective arterial embolization as neoadjuvant treatment in hip pseudotumors. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):17-23