Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 1 • 2019: 2-9
« Go Back
Do intra-articular pathologies accompanying symptomatic acromioclavicular joint degeneration vary across age groups?
Semptomatik akromioklaviküler eklem dejenerasyonuna eşlik eden eklem içi patolojiler yaş gruplarına göre farklılık gösterir mi?

Mustafa Özer1, Muhammet Baybars Ataoğlu2, Mehmet Çetinkaya3, Tacettin Ayanoğlu4, Ahmet Yiğit Kaptan2, Ulunay Kanatlı2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the accompanying intraarticular pathologies in patients who underwent arthroscopic distal clavicle resection (DCR) for symptomatic acromioclavicular (AC) joint degeneration based on age groups and to reveal which additional pathologies should be considered across different age groups during physical examination of patients suspected of AC joint degeneration.
Patients and methods: The study included 156 patients (55 males, 101 females; mean age 57.2±10.0 years; range, 35 to 80 years) who underwent arthroscopic DCR between January 2006 and December 2017 and had at least one clinical positive test for AC joint degeneration during the preoperative physical examination. The patients were divided into three groups as those aged <50 years (group 1), between 50-65 years (group 2), and >65 years (group 3). The concomitant intra-articular pathologies were evaluated across different age groups and compared between the groups.
Results: Concomitant intra-articular pathologies were detected in 117 (75%) of a total of 156 patients. Additional pathology rate increased with increasing age (p=0.002). More than one concomitant intraarticular pathologies were detected in 37 patients (23.7%). This rate increased with increasing age (p=0.002). The number of patients with superior labrum anterior posterior (SLAP) lesion as the only additional pathology was 33 (21.2%). This rate decreased with increasing age (p=0.015). In group 1, the rate of concomitant SLAP lesion was 44.1%.
Conclusion: The high incidence of intra-articular pathologies accompanying symptomatic AC joint degeneration raises the importance of careful physical examination, detailed imaging, and arthroscopic surgery to obtain good results in patients scheduled for DCR. The frequency of AC joint degeneration and concomitant SLAP lesions, particularly in younger patients, should be considered during clinical examinations.

Key words: Acromioclavicular joint, arthroscopy, distal clavicle resection, rotator cuff tear, superior labrum anterior posterior lesion.

Amaç: Bu çalışmada semptomatik akromioklaviküler (AK) eklem dejenerasyonu için artroskopik distal klavikula rezeksiyonu (DKR) uygulanan hastalarda eşlik eden eklem içi patolojiler yaş gruplarına göre değerlendirildi ve AK eklem dejenerasyonundan şüphelenilen hastalarda fizik muayene sırasında farklı yaş gruplarında hangi ek patolojilerin düşünülmesi gerektiği ortaya koyuldu.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2006 - Aralık 2017 tarihleri arasında artroskopik DKR uygulanan ve ameliyat öncesi fizik muayenesinde AK eklem dejenerasyonu ile ilişkili en az bir klinik testi pozitif olan 156 hasta (55 erkek, 101 kadın; ort. yaş 57.2±10.0 yıl; dağılım, 35-80 yıl) dahil edildi. Hastalar <50 yaş (grup 1), 50-65 yaş arası (grup 2) ve >65 yaş (grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Eşlik eden eklem içi patolojiler farklı yaş gruplarına göre değerlendirildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplam 156 hastanın 117’sinde (%75) eşlik eden eklem içi patoloji saptandı. Yaş arttıkça ek patoloji oranı arttı (p=0.002). Otuz yedi hastada (%23.7) birden fazla eşlik eden eklem içi patoloji saptandı. Bu oran yaş arttıkça arttı (p=0.002). Ek patoloji olarak sadece superior labrum anterior posterior (SLAP) lezyonu olan hasta sayısı 33 (%21.2) idi. Bu oran yaş arttıkça azaldı (p=0.015). Grup 1’de, eşlik eden SLAP lezyonu oranı %44.1 idi.
Sonuç: Semptomatik AK eklem dejenerasyonuna eşlik eden eklem içi patolojilerin yüksek ortaya çıkış sıklığı, DKR planlanan hastalarda iyi sonuçlar alınması için dikkatli fizik muayene, detaylı görüntüleme ve artroskopik cerrahinin önemini artırmaktadır. Akromioklaviküler eklem dejenerasyonu ve eşlik eden SLAP lezyonlarının sıklığı özellikle daha genç hastalarda klinik muayeneler sırasında akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Akromioklaviküler eklem, artroskopi, distal klavikula rezeksiyonu, rotator manşet yırtığı, superior labrum anterior posterior lezyonu.

Özer M, Ataoğlu M B, Çetinkaya M, Ayanoğlu T, Kaptan A Y, Kanatlı U. Do intra-articular pathologies accompanying symptomatic acromioclavicular joint degeneration vary across age groups?. Joint Dis Rel Surg 2019; 30(1):2-9