Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 184-188
« Go Back
Prognostic significance of maximum standardized uptake value on 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in bone sarcomas
Kemik sarkomalarında maksimum standart alım değerinin 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi üzerindeki prognostik anlamı

Cüneyt Tamam1, Müge Tamam2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Specialist Private Practice, İstanbul, Turkey

2Department of Nuclear Medicine, University of Health Science, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the prognostic significance of maximum standardized uptake value (SUVmax) on 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography/ computed tomography (18FDG-PET/CT) for bone sarcoma.
Patients and methods: We retrospectively evaluated 34 patients (24 males, 10 females; mean age 36.6±24.2 years; range, 5 to 77 years) with pathologically proven bone sarcoma who underwent 18FDG-PET/CT for initial staging between September 2013 and September 2017. SUVmax of primary lesions were measured. Cumulative survival rate was calculated to evaluate the prognostic value of 18FDG-PET/CT findings. Survival duration was defined as the elapsed duration from the date of pre-treatment 18FDG-PET/CT scanning until the date of the final examination before the date of death.
Results: The cut-off value for SUVmax in the definition of progression was 8. Mean SUVmax of the progressive group was statistically significantly higher than the non-progressive group. Distant metastases were present in 14 (41.1%) cases. Mortality and cumulative survival rates were 14.7% and 79.1%±0.08%, respectively.
Conclusion: Semiquantitative estimation of primary tumor metabolic activity in terms of baseline SUVmax using 18FDG-PET/CT can predict the overall survival of patients with bone sarcoma.

Key words: Bone sarcoma; 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography; maximum standardized uptake value; survival.

Amaç: Bu çalışma kemik sarkomu için maksimum standart alım değerinin (SUVmax) 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (18FDG-PET/BT) üzerindeki prognostik anlamı değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 2013 - Eylül 2017 tarihleri arasında ilk evreleme için 18FDG-PET/BT uygulanan, patolojik olarak kanıtlanmış kemik sarkomu olan 34 hasta (24 erkek, 10 kadın; ort. yaş 36.6±24.2 yıl; dağılım, 5-77 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Primer lezyonların SUVmaks’ı ölçüldü. 18FDG-PET/BT bulgularının prognostik değerini değerlendirmek için kümülatif sağkalım oranı hesaplandı. Sağkalım süresi, tedavi öncesi 18FDG-PET/BT taraması tarihinden ölüm tarihinden önceki son muayene tarihine kadar geçen süre olarak tanımlandı.
Bulgular: Progresyon tanımındaki SUVmaks için cutoff değeri 8 idi. Progresif grubun ortalama SUVmaks’ı progresif olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek idi. On dört olguda (%41.1) uzak metastaz vardı. Mortalite ve kümülatif sağkalım oranları sırasıyla %14.7 ve %79.1±%0.08 idi.
Sonuç: 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/ bilgisayarlı tomografi kullanılarak bazal SUVmaks açısından primer tümör metabolik aktivitesinin yarı-kantitatif tahmini, kemik sarkomu olan hastaların genel sağkalımını öngörebilir.

Anahtar kelimeler: Kemik sarkomu; 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi; maksimum standart alım değeri; sağkalım.

Tamam C, Tamam M. Prognostic significance of maximum standardized uptake value on 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in bone sarcomas. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):184-188