Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 176-183
« Go Back
Diabetes mellitus accelerates fatty degeneration of the supraspinatus muscle after tendon tear: An experimental study in rats
Diabetes mellitus tendon yırtığı sonrasında supraspinatus kasının yağlı dejenerasyonunu hızlandırır: Sıçanlarda deneysel çalışma

Baver Acar1, Özkan Köse1, Güneş Aytaç2, Serra Öztürk2, Asiye Kübra Göksu3, Gamze Tanrıover3, Muzaffer Sindel2
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

2Department of Anatomy, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

3Department of Histology and Embryology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the effect of diabetes mellitus (DM) on intramuscular fatty degeneration after a fullthickness supraspinatus (SS) tendon tear in rats. Materials and methods: The study included 24 adult male Wistar Albino rats (age, 18 to 24 weeks; weighing 320-380 g) randomized into a sham group (n=6), control group (n=6) and experimental group (n=12). Rats with fasting blood glucose levels ?250 mg/dL at each measurement after an injection of streptozotocin were accepted to have DM. On the seventh day of the study, the SS muscles of the rats in the experimental and control groups were cut from the insertion. All animals were performed euthanasia four weeks after the surgical procedure and SS muscles were excised completely. Fatty degeneration in the SS muscle was assessed histologically and immunohistochemically with oil red O and peroxisome proliferatoractivated receptor gamma (PPAR-g) staining using histological score (H-score) and quantitative methods.
Results: More intense oil red O and PPAR-g staining was observed in all regions of the SS muscles of the experimental group compared to control and sham groups (p<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that DM accelerates intramuscular fatty degeneration after SS tendon tears. Fatty degeneration should be monitored closely in diabetic patients with rotator cuff tear who were selected for conservative treatment and early surgical treatment should be considered as an option.

Key words: Diabetes mellitus; fatty degeneration; oil red O; peroxisome proliferator-activated receptor gamma; rotator cuff tear; supraspinatus muscle.

Amaç: Bu çalışmada, sıçanlarda tam kalınlıkta supraspinatus (SS) tendon yırtığı sonrasında diabetes mellitus (DM)’un intramusküler yağlı dejenerasyon üzerindeki etkisi değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya taklit grubuna (n=6), kontrol grubuna (n=6) ve deney grubuna (n=12) randomize edilmiş 24 erişkin erkek Wistar Albino sıçanı (yaş, 18-24 hafta; ağırlık, 320-380 g) dahil edildi. Streptozotosin enjeksiyonu sonrası her ölçümde açlık kan glikoz seviyeleri ?250 mg/dL olan sıçanlar DM’li kabul edildi. Çalışmanın yedinci gününde, deney ve kontrol gruplarındaki sıçanların SS kasları tam kat kesildi. Tüm hayvanlara cerrahi işlemden dört hafta sonra ötanazi uygulandı ve SS kasları tamamen çıkarıldı. Supraspinatus kasındaki yağlı dejenerasyon histolojik ve immünhistokimyasal olarak oil red O ve peroksizom proliferatör aktive edici reseptör gamma (PPAR-g) boyaması ile histolojik skoru (H-skor) ve kantitatif yöntemler kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Deney grubunun SS kaslarının tüm bölgelerinde kontrol ve taklit gruplarına göre daha yoğun oil red O ve PPAR-g boyaması gözlemlendi (p<0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, DM’nin SS tendon yırtığı sonrası intramusküler yağ dejenerasyonunu hızlandırdığını gösterdi. Konservatif tedavi için seçilen rotator manşet yırtığı olan diyabetik hastalarda yağlı dejenerasyon yakından izlenmelidir ve erken cerrahi tedavi bir seçenek olarak düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus; yağlı dejenerasyon; oil red O; peroksizom proliferatör aktive edici reseptör gamma; rotator manşet yırtığı; supraspinatus kası.

Acar B, Köse Ö, Aytaç G, Öztürk S, Göksu A K, Tanrıover G, Sindel M. Diabetes mellitus accelerates fatty degeneration of the supraspinatus muscle after tendon tear: An experimental study in rats. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):176-183