Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 170-175
« Go Back
Osteoprotegerin and 25-hydroxy vitamin D levels in patients with diabetic foot
Diyabetik ayaklı hastalarda osteoprotegerin ve 25-hidroksi D vitamini düzeyleri

Sever Çağlar1, Aysel Çağlar2, Saadet Pilten3, Cem Albay4, Ozan Beytemur1, Hakan Sarı5
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Medical Pathology, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Biochemistry Laboratory, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Baltalimanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

5Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to compare the levels of osteoprotegerin (OPG) and 25-hydroxy vitamin D (25(OH)D) in patients with diabetic foot and patients with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (DM) and to investigate the prevalence and severity of 25(OH)D insufficiency in patients with diabetic foot.
Patients and methods: This prospective study was conducted on 105 patients including 58 patients with diabetic foot (42 males, 16 females; mean age 63.6 years; range, 31 to 90 years), who applied to our hospital between June 2014 and May 2015, and 47 newly diagnosed type 2 DM patients (27 males, 20 females; mean age 51.4 years; range, 29 to 85 years) (control group). 25(OH)D and osteoprotegerin serum levels in both groups were measured and compared.
Results: Osteoprotegerin levels in diabetic foot group were significantly higher than the control group (p<0.05). The 25(OH) D levels in diabetic foot group were significantly lower than the control group (p<0.05). There were positive correlations between OPG levels and C-reactive protein (CRP) and creatinine levels in patients with diabetic foot.
Conclusion: Elevated levels of OPG in patients with diabetic foot may display the severity of the clinical status due to its positive correlation with CRP and creatinine. We detected severe 25(OH) D deficiency in the majority of diabetic foot patients. Vitamin D supplementation may be required in diabetic foot patients to prevent unfavorable immunologic alterations.

Key words: Diabetic foot; osteoprotegerin; vitamin D.

Amaç: Bu çalışmada diyabetik ayaklı hastalarda ve yeni tanı konulmuş tip 2 diabetes mellitus (DM)’lu hastalarda osteoprotegerin (OPG) ve 25-hidroksi D vitamini (25(OH)D) düzeyleri karşılaştırıldı ve diyabetik ayaklı hastalarda 25(OH)D eksikliğinin yaygınlığı ve şiddeti araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu ileriye dönük çalışma Haziran 2014 ve Mayıs 2015 tarihleri arasında hastanemize başvuran 58 diyabetik ayaklı hasta (42 erkek, 16 kadın; ort. yaş 63.6 yıl; dağılım, 31-90 yıl) ve 47 yeni tanı konulmuş tip 2 DM’li hasta (27 erkek, 20 kadın; ort. yaş 51.4 yıl; dağılım, 29-85 yıl) (kontrol grubu) olmak üzere 105 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Her iki grupta 25(OH)D ve OPG serum düzeyleri ölçüldü ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Diyabetik ayak grubunda OPG düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Diyabetik ayak grubunda 25(OH)D düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Diyabetik ayaklı hastalarda OPG düzeyleri ve C-reaktif protein (CRP) ve kreatinin düzeyleri arasında pozitif ilişkiler vardı.
Sonuç: Diyabetik ayaklı hastalarda yükselmiş OPG düzeyleri, OPG’nin CRP ve kreatinin ile pozitif ilişkisine bağlı olarak klinik durumun şiddetini gösterebilir. Diyabetik ayaklı hastaların çoğunluğunda ciddi 25(OH)D eksikliği tespit edildi. Diyabetik ayaklı hastalarda istenmeyen immünolojik değişiklikleri önlemek için D vitamini suplemantasyonu gerekli olabilir.

Anahtar kelimeler: Diyabetik ayak; osteoprotegerin; D vitamini.

Çağlar S, Çağlar A, Pilten S, Albay C, Beytemur O, Sarı H. Osteoprotegerin and 25-hydroxy vitamin D levels in patients with diabetic foot. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):170-175