Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 165-169
« Go Back
Does median nerve translate pre- and postoperatively in carpal tunnel syndrome?
Karpal tünel sendromunda median sinir ameliyat öncesi ve sonrasında yer değiştirir mi?

Ahmet Yıldırım1, Onur Tutar2, Alaaddin Nayman3, Levent Yalçın4, Egemen Altan5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey

2Department of Radiology, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

3Department of Radiology, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey

4Manus Hand Surgery Center, İstanbul, Turkey

5Department of Orthopedics and Traumatology, Kadıkoy Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the distance between the median nerve and the hook of the hamate pre- and postoperatively in patients with carpal tunnel syndrome and to investigate the efficiency of magnetic resonance imaging in diagnosis and postoperative follow-up.
Patients and methods: Median nerve decompression was performed by releasing the carpal tunnel in 15 patients (4 males, 11 females; mean age 51 years; range, 41 to 66 years) with carpal tunnel syndrome. The shortest distance between the median nerve and the hook of the hamate was measured with magnetic resonance imaging preoperatively and at three months after the operation and radial and ulnar translations were assessed. Findings were compared to those of a control group of 15 subjects (5 males, 10 females; mean age 52.2 years; range, 40 to 65 years).
Results: Median nerve shifted ulnarwards in patients with carpal tunnel syndrome. An intragroup evaluation of five patients with thenar atrophy revealed that as disease severity increased, the degree of the nerve’s medial translation increased. Compared to preoperation, the median nerve significantly shifted to the radial side after decompression.
Conclusion: In carpal tunnel syndrome patients, we observed significant ulnar translation of the median nerve and lateral translation after releasing the carpal tunnel. Magnetic resonance imaging may be used to establish a diagnosis and to assess operation success in advanced carpal tunnel syndrome patients who may recover slowly postoperatively.

Key words: Carpal tunnel syndrome; median nerve; operation; release; translation.

Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir ve hamatum çengeli arasındaki mesafe ameliyat öncesi ve sonrasında değerlendirildi ve manyetik rezonans görüntülemenin tanı ve ameliyat sonrası takipte etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Karpal tünel sendromlu 15 hastada (4 erkek, 11 kadın; ort. yaş 51 yıl; dağılım, 41-66 yıl) karpal tünel gevşetilerek median sinir dekompresyonu uygulandı. Median sinir ile hamatum çengeli arasındaki en kısa mesafe ameliyat öncesinde ve ameliyattan üç ay sonra manyetik rezonans görüntüleme ile ölçülerek radial ve ulnar yer değiştirme değerlendirildi. Bulgular 15 denek (5 erkek, 10 kadın; ort. yaş 52.2 yıl; dağılım, 40-65 yıl) içeren kontrol grubununkiler ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Karpal tünel sendromlu hastalarda median sinir ulnar tarafa kaydı. Tenar atrofisi olan beş hastanın grup içinde değerlendirilmesiyle hastalık şiddeti arttıkça sinirin mediale yer değiştirme derecesinin de arttığı görüldü. Ameliyat öncesine göre, dekompresyon sonrası median sinir belirgin olarak radial tarafa kaydı.
Sonuç: Karpal tünel sendromlu hastalarda median sinirde belirgin ulnar yer değiştirme ve karpal tünel gevşetilmesi sonrası lateral yer değiştirme gözlemlendi. Manyetik rezonans görüntüleme ameliyat sonrası geç iyileşebilecek ileri evre karpal tünel sendromlu hastalarda tanı koymak ve ameliyat başarısını değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu; median sinir; ameliyat; gevşetme; yer değiştirme.

Yıldırım A, Tutar O, Nayman A, Yalçın L, Altan E. Does median nerve translate pre- and postoperatively in carpal tunnel syndrome?. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):165-169