Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 159-164
« Go Back
Outcomes for core decompression with multiple drilling of the osteonecrosis of the femoral head in patients with solid organ transplantation
Solid organ transplantasyonu hastalarında femur başı osteonekrozunun çoklu drilleme ile kor dekompresyon sonuçları

Bahtiyar Haberal, Orçun Şahin, Ekin Kaya Şimşek, Ateş Mahmuti, İsmail Cengiz Tuncay
Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the clinical and radiological outcomes of core decompression surgery performed with multiple drilling in solid organ transplantation patients with osteonecrosis of femoral head (ONFH) and evaluate the effectiveness of this procedure in regard to duration of corticosteroid use and stage of osteonecrosis.
Patients and methods: A total of 22 solid organ transplantation (kidney, liver or heart) patients (14 males, 8 females; mean age 43.3 years; range, 23 to 67 years) who were scheduled to undergo core decompression surgery with multiple drilling for ONFH were evaluated. Patients’ Harris hip scores (HHSs) and radiographic data including Association Research Circulation Osseous (ARCO) staging and Kerboul grading were retrospectively reviewed at pre- and postoperative controls.
Results: Patients were followed-up for mean 34.3 months (range, 12 to 76 months). Two patients (9.09%) were performed total hip arthroplasty. These two patients’ Kerboul grade was 3. There was no statistically significant relationship between preoperation and postoperative final control in terms of ARCO staging. There was no statistically significant difference between pre- and postoperative HHSs.
Conclusion: Although multiple drilling is a safe and minimally invasive surgery, its effect is limited, particularly in solid organ transplantation patients with ONFH due to long-term corticosteroid use. Therefore, solid organ transplantation patients should be closely monitored in terms of ONFH development.

Key words: Avascular necrosis; multiple drilling; outcome; transplantation.

Amaç: Bu çalışmada femur başı osteonekrozu (FBO) olan solid organ transplantasyonu hastalarında çoklu drilleme ile yapılan kor dekompresyon cerrahisinin klinik ve radyolojik sonuçları araştırıldı ve bu işlemin kortikosteroid kullanım süresi ve osteonekroz evresi açısından etkililiği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Femur başı osteonekrozu için çoklu drilleme ile kor dekompresyon cerrahisi planlanan toplam 22 solid organ transplantasyonu (kalp, karaciğer veya böbrek) hastası (14 erkek, 8 kadın; ort. yaş 43.3 yıl; dağılım, 23-67 yıl) değerlendirildi. Hastaların Harris kalça skorları (HKS’leri) ve Kemik Dolaşımını Araştırma Birliği (ARCO) evrelemesi ve Kerboul evrelemesi dahil radyolojik verileri ameliyat öncesi ve sonrası kontrollerde retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastalar ortalama 34.3 ay (dağılım, 12-76 ay) takip edildi. İki hastaya (%9.09) total kalça artroplastisi uygulandı. Bu iki hastada Kerboul evresi 3 idi. ARCO evrelemesi açısından ameliyat öncesinde ve sonrasındaki son kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu. Ameliyat öncesi ve sonrası HKS’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.
Sonuç: Çoklu drilleme güvenli ve minimal invaziv bir cerrahi olsa da özellikle uzun süreli kortikosteroid kullanımı nedeniyle FBO’su olan solid organ transplantasyonu hastalarında etkisi sınırlıdır. Bu nedenle, solid organ transplantasyonu hastaları FBO gelişimi açısından yakından takip edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Avasküler nekroz; çoklu drilleme; sonuç; transplantasyon.

Haberal B, Şahin O, Şimşek E K, Mahmuti A, Tuncay İ C. Outcomes for core decompression with multiple drilling of the osteonecrosis of the femoral head in patients with solid organ transplantation. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):159-164