Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 152-158
« Go Back
Is it possible that the pathogenesis of osteoarthritis could start with subchondral trabecular bone loss like osteoporosis?
Osteoartrit patogenezi osteoporoza benzer şekilde subkondral trabeküler kemik kaybı ile başlıyor olabilir mi?

Mehmet Ali Tokgöz1, Osman Şahap Atik2, Güldal Esendağlı3, Betül Öğüt3, Hasan Hüseyin Bozkurt1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

3Department of Pathology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the role of subchondral trabecular bone thickness in the mechanism of knee osteoarthritis and the correlation of osteoarthritis and osteoporosis pathogenesis.
Patients and methods: The study included 62 patients (9 males, 53 females; mean age 66.7 years; range, 50 to 84 years) with osteoarthritis. All radiographs were evaluated according to Kellgren and Lawrence classification. The bone mineral density of the patients was measured and bone samples were collected from all patients included in the study during the surgical procedure and investigated pathologically.
Results: Osteoarthritis grade and trabecular bone thickness were correlated with each other. Trabecular thickness rate was higher in patients with severe osteoarthritis, whereas trabecular thickness rate was statistically significantly lower than the mean in patients with mild osteoarthritis (p=0.045).
Conclusion: Trabecular thickness rate was significantly lower in the mild grade of osteoarthritis compared to the severe grade. As the level of osteoarthritis increased, the number of patients with osteoporosis decreased.

Key words: Bone mineral densitometry; osteoarthritis; osteoporosis; subchondral bone loss; trabecular thickness.

Amaç: Bu çalışmada, diz osteoartriti mekanizmasında subkondral trabeküler kemik kalınlığının rolü ve osteoartrit ile osteoporoz patogenezinin ilişkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya osteoartritli 62 hasta (9 erkek, 53 kadın; ort. yaş 66.7 yıl; dağılım, 50-84 yıl) dahil edildi. Tüm radyografiler Kellgren ve Lawrence sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastaların kemik mineral yoğunluğu ölçüldü ve cerrahi işlem sırasında çalışmaya dahil edilen tüm hastaların kemik örnekleri toplandı ve patolojik olarak incelendi.
Bulgular: Osteoartrit evresi ve trabeküler kemik kalınlığı birbiriyle ilişkiliydi. Şiddetli osteoartritli hastalarda trabeküler kalınlık oranı daha yüksek iken hafif osteoartritli hastalarda trabeküler kalınlık oranı ortalamadan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük idi (p=0.045).
Sonuç: Trabeküler kalınlık oranı osteoartritin hafif evresinde şiddetli evreye kıyasla anlamlı derecede daha düşük idi. Osteoartrit düzeyi arttıkça osteoporozlu hasta sayısı azaldı.

Anahtar kelimeler: Kemik mineral dansitometrisi; osteoartrit; osteoporoz; subkondral kemik kaybı; trabeküler kalınlık.

Tokgöz M A, Atik O Ş, Esendağlı G, Öğüt B, Bozkurt H H. Is it possible that the pathogenesis of osteoarthritis could start with subchondral trabecular bone loss like osteoporosis?. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):152-158