Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 3 • 2018: 147-151
« Go Back
Effectiveness evaluation of radiosynovectomy on the radiological progression of osteoarthritis of the knee joint
Radyosinovektominin diz eklemi osteoartritinin radyolojik ilerlemesi üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi

Imre Szerb1, Tamás Gál2, László Hangody1, Ibolya Mikó3
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest

2Department of Traumatology, Semmelweis University, Budapest

3National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest

Objectives: This study aims to analyze the effect of radiosynovectomy (RSO) on the radiological progression of osteoarthritis of the knee joint.
Patients and methods: The study included 207 knee joints of 181 patients (72 males, 109 females; mean age 58 years; range, 19 to 65 years) that were performed RSO between 01 April 2003 and 31 December 2015 in the Department of Orthopedics and Traumatology at Uzsoki Hospital. A total of 111 right and 96 left knees were treated. The mean duration of follow-up was 8.7 years (range, 1 to 12 years). Of the 181 patients, both knee joints were treated in 26.
Results: Of the 207 treated knee joints, 163 had the same Kellgren-Lawrence grade at the time of follow-up compared to the grade at the time of RSO, while 44 had worse outcomes. This indicated that radiological progression was not present in 79% of the treated knee joints. The intraclass correlation coefficient (ICC) showed significantly strong agreement between the pre- and post-measurements (ICC=0.835, p<0.001).
Conclusion: Radiosynovectomy was able to impede radiological progression in 79% of the treated joints and only one-grade deterioration was observed in 39 cases during follow-up.

Key words: Osteoarthritis; radiosynovectomy; synovectomy; synovitis.

Amaç: Bu çalışmada radyosinovektomi (RSO)’nin diz eklemi osteoartritinin radyolojik ilerlemesi üzerindeki etkililiği incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 01 Nisan 2003 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Uzsoki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde RSO uygulanan 181 hastanın (72 erkek, 109 kadın; ort. yaş 58 yıl; dağılım, 19-65 yıl) 207 diz eklemi dahil edildi. Toplam 111 sağ ve 96 sol diz tedavi edildi. Ortalama takip süresi 8.7 yıl (dağılım, 1-12 yıl) idi. Yüz seksen bir hastanın 26’sında her iki diz eklemi tedavi edildi.
Bulgular: Tedavi edilen 207 diz ekleminden 163’ü takip zamanında RSO zamanındaki evreye göre aynı Kellgren-Lawrence evresine sahipken 44’ü daha kötü sonuçlara sahipti. Bu, tedavi edilen diz eklemlerinin %79’unda radyolojik ilerleme olmadığına işaret etti. Sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) önceki ve sonraki ölçümler arasında anlamlı şekilde güçlü uyum gösterdi (ICC=0.835, p<0.001).
Sonuç: Radyosinovektomi tedavi edilen eklemlerin %79’unda radyolojik ilerlemeyi önleyebildi ve takipte 39 olguda sadece bir evre kötüleşme gözlemlendi.

Anahtar kelimeler: Osteoartrit; radyosinovektomi; sinovektomi; sinovit.

Szerb I, Gál T, Hangody L, Mikó I. Effectiveness evaluation of radiosynovectomy on the radiological progression of osteoarthritis of the knee joint. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(3):147-151