Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 117-122
« Go Back
Reconstruction of the Achilles tendon using quadriceps tendon graft in bilateral xanthomas secondary to familial hypercholesterolemia: A case report
Ailesel hiperkolesterolemi zemininde iki taraflı Aşil tendon ksantomasının kuadriseps tendon grefti ile rekonstriksiyonu: Olgu sunumu

Yaşar Mahsut Dinçel, Yavuz Arıkan, Devrim Özer, Şeckin Basılgan
Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabancı Baltalimanı Bone and Joint Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Achilles tendon xanthomas are rarely seen masses that are highly associated with hyperlipidemia. They are manifested in two types: Xanthomas developed secondary to familial hypercholesterolemia and cerebrotendinous xanthomatoses. In this report, we present a case of bilateral Achilles tendon xanthoma secondary to familial hypercholesterolemia and resection along with a portion of the Achilles tendon. The patient was a 49-year-old male who presented to our clinic with complaints of difficulty walking and swelling in both heels. The swellings had started insidiously without a trauma history. The xanthomas were operated at different time points, albeit with the same surgical technique. Quadriceps tendon graft and flexor hallucis longus transfer was used for autografting. Xanthoma should be considered in cases with swellings in the Achilles tendon. Total resection is necessary to avoid recurrence of the xanthomas. Large gaps formed after resection can be filled and reconstruction of the Achilles tendon can be realized using quadriceps tendon autografts (containing bony fragments) and the flexor hallucis longus tendon. We believe a functional ankle and an Achilles tendon can be achieved with the employment of this technique.

Key words: Achilles tendon; familial hypercholesterolemia; flexor hallucis longus transfer; quadriceps tendon graft; swelling; xanthoma.

Aşil tendonunu ksantomaları, nadir görülen, hiperlipidemi ile yüksek oranda ilişkili kitlelerdir. İki farklı tipi vardır: Ailesel hiperkolesterolemi zemininde ksantomozlar ve serebrotendinöz ksantomatozlar. Bu olguda, hiperkolesterolemi zemininde, iki taraflı Aşil tendonundaki ksantomalar, Aşil tendonunun bir bölümü ile birlikte rezeke edildi. Hasta, yürüme zorluğu ve her iki topukta şişlik şikayetleri ile kliniğimize başvuran 49 yaşında bir erkekti. Şişlikler travma öyküsü olmadan sinsice başlamıştı. Ksantomlar aynı cerrahi teknikle de olsa farklı zamanlarda ameliyat edildi. Otogreft için kuadriseps tendon grefti ve fleksör hallucis longus transferi kullanıldı. Aşil tendonu şişliği olan olgularda ksantoma göz önünde bulundurulmalıdır. Ksantomaların rekürrensini önlemek için tamamen rezeke edilmeleri gereklidir. Rezeksiyon sonrası ortaya çıkan büyük boşluklar ve Aşil tendon rekonstriksiyonu; kuadriseps tendon otogrefti (kemik içeren) ve flexor hallucis longus tendonu kullanılarak yapılabilir. Bu teknik ile fonksiyonel bir ayak bileği ve Aşil tendonu elde edilebileceğine inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: Aşil tendon; ailesel hiperkolesterolemi; flexor hallucis longus transferi; kuadriseps tendon grafti; şişlik; ksantoma.

Dinçel Y M, Arıkan Y, Özer D, Basılgan Ş. Reconstruction of the Achilles tendon using quadriceps tendon graft in bilateral xanthomas secondary to familial hypercholesterolemia: A case report. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):117-122