Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 110-116
« Go Back
Are orthobiologics the next chapter in clinical orthopedics? A literature review
Ortobiyoloji klinik ortopedinin sonraki bölümü mü? Bir literatür gözden geçirmesi

Erdem Aras Erdem Aras1, O. Şahap Atik2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Orthobiologics are biologically derived materials which aim to promote healing and regeneration of tissues that are the focus of orthopedic surgery. Since bones, ligaments, tendons, and cartilage have different healing and regeneration characteristics, treatment strategies and clinical problems related to these tissues greatly differ. Although orthobiolgics are an old concept, most of the advancements in this field have been accomplished within the last two decades. A large number of promising laboratory studies show that orthobiolics hold a great potential in launching the next chapter of orthopedics. In this article, the use, research on this subject, future potential of orthobiologics, and the tissues in focus have been briefly reviewed.

Key words: Augmentation; bone morphogenic protein; bone; cartilage; ligament; orthobiologics; platelet-rich plasma.

Ortobiyolojik malzemeler, ortopedik cerrahinin odağındaki dokuların iyileşmesini ve rejenerasyonunu destekleyen biyolojik olarak türetilmiş malzemelerdir. Kemiklerin, bağların, tendonların ve kıkırdağın herbirinin farklı iyileşme ve rejenerasyon özellikleri olması nedeniyle bu dokular ile ilişkili tedavi stratejileri ve klinik problemler de birbirinden oldukça farklıdır. Ortobiyoloji eski bir kavram olsa da, bu alandaki gelişmelerin büyük bir kısmı son iki onyıl içerisinde gerçekleşmiştir. Çok sayıda umut verici laboratuvar çalışması, ortobiyolojinin ortopedinin bir sonraki bölümünü başlatabilecek bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Bu yazıda, ortobiyoloji kullanımı, bu konudaki araştırmalar ve ortobiyolojinin gelecek potansiyeli odaktaki dokular kısaca için gözden geçirildi.

Anahtar kelimeler: Augmentasyon; kemik morfogenetik proteini; kemik; kıkırdak; bağ; ortobiyoloji; trombosit zengin plazma.

Erdem E A, Atik O Ş. Are orthobiologics the next chapter in clinical orthopedics? A literature review. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):110-116