Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 100-103
« Go Back
Can distal radius or vertebra fractures due to low-energy trauma be a harbinger of a hip fracture?
Düşük enerjili travmalardan kaynaklı distal radius veya vertebra kırıkları kalça kırığı için işaret olabilir mi?

Hasan Hüseyin Bozkurt1, O. Şahap Atik Atik2, M. Ali Tokgöz1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate whether or not low-energy distal radius or vertebra fractures are harbingers of hip fracture.
Patients and methods: A total of 142 patients had surgical treatment due to hip fracture in our clinic between February 2013 and January 2017. The patients had lowenergy fractures before hip fracture, and they received either medical treatment for osteoporosis or not before hip fracture developed.
Results: Of 142 patients, 32 had distal radius, humeral neck, ankle, vertebra fractures and 15 had a second hip fracture. The patients were determined to have most frequently a distal radius and vertebra fracture before hip fracture. The treatment of osteoporosis was determined to be neglected in 58% of 47 patients in total who had a fracture previously.
Conclusion: Distal radius and vertebra fractures are the harbingers of a potential hip fracture. Physicians, especially orthopedists, who face with these fractures should be careful in terms of osteoporosis.

Key words: Awareness; osteoporosis; osteoporotic fracture.

Amaç: Bu çalışmada, düşük enerjili distal radius veya vertebra kırıklarının kalça kırığı için işaret olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Kliniğimizde Şubat 2013 - Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 142 hastaya kalça kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Hastalar kalça kırığı öncesi düşük enerjili kırıklara sahipti ve kalça kırığı gelişmeden önce osteoporoz için medikal tedavi alanlar da vardı almayanlar da.
Bulgular: Yüz kırk iki hastanın 32’sinde distal radius, humerus boynu, ayak bileği, vertebra kırıkları ve 15’inde ikinci kalça kırığı vardı. Hastaların kalça kırığı öncesi en sık distal radius ve omur kırığı olduğu belirlendi. Daha önce kırığı olan toplam 47 hastanın %58’inde osteoporoz tedavisini ihmal ettikleri belirlendi.
Sonuç: Distal radius ve vertebra kırıkları, potansiyel kalça kırığı için işarettir. Bu kırıklar ile yüz yüze gelen hekimler, özellikle ortopedi uzmanları, osteoporoz açısından dikkatli olmalıdırlar.

Anahtar kelimeler: Farkındalık; osteoporoz; osteoporotik kırık.

Bozkurt H H, Atik O Ş, Tokgöz M A. Can distal radius or vertebra fractures due to low-energy trauma be a harbinger of a hip fracture?. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):100-103