Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 2 • 2018: 93-99
« Go Back
Association between patellofemoral congruence and patellofemoral chondropathy in patients with anterior knee pain: A T2 mapping knee MRI study
Diz önü ağrılı hastalarda patellofemoral uyum ve kondropati arasındaki ilişki: T2 MRG haritalama tekniği çalışması

İsmail Türkmen1, Yüksel Işık2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Sağlık Bilimleri University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Radiology, Beykoz State Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: In this study, the T2 mapping magnetic resonance imaging technique was used to evaluate early cartilage changes associated with patellofemoral alignment and morphology.
Patients and methods: Fifty four patients (Study group: 38 females, 16 males) with anterior knee pain and a randomly selected and age-matched 50 controls (Control group; 37 females, 13 males) were compared by two blinded authors in terms of T2 values of the patella medial, lateral facet, and trochlea, Insall-Salvatti index, lateral trochlear inclination angle, patellar tilt angle, sulcus angle, and patella medial and lateral facet lengths. The inter- and intra-observer reliability tests were assessed.
Results: The T2 m edial p atellar f acet v alue, T 2 lateral patellar facet value, T2 trochlea value, Visual Analog Scale, tibial tubercle - greater trochanter distance, and patellar tilt angle measure were statistically significantly higher in the study group.
Conclusion: Based on our study findings, the T2 mapping magnetic resonance imaging (MRI) technique was found to be reliable test that can be used to diagnose early cartilage damage in patients with anterior knee pain. In patients with anterior knee pain, especially with decreased Insall Salvatti index, low lateral trochlear inclination angle, and higher patellar tilt angle, adding a T2 mapping sequence to the standard knee MRI protocol is recommended to help detect early cartilage damage.

Key words: Anterior knee pain; cartilage; patellofemoral; T2 mapping magnetic resonance imaging.

görüntüleme tekniği kullanılarak patellofemoral uyum ve morfolojiye bağlı erken kıkırdak değişiklikleri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada diz önü ağrısı olan 54 hasta (Çalışma grubu: 38 females, 16 males) ve rastgele seçilen ve yaş olarak eşleşen 50 kontrol (Kontrol grubu; 37 females, 13 males) iki kör yazar tarafından patella T2 değerleri, medial, lateral faset ve troklea, Insall-Salvatti indeks, lateral troklear eğim açısı, patellar eğim açısı, sulkus açısı ve patella medial ve lateral faset uzunlukları bakımından karşılaştırıldı. İnter- ve intraobserver güvenirlik testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubunda, kontrol grubuna kıyasla T2 medial patellar faset değeri, T2 lateral patellar faset değeri, T2 troklea değeri, Görsel Analog Skala, tibial tüberkül - büyük trokanter mesafesi ve patellar eğim açısı ölçüsü istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, T2 haritalama manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğinin, diz önü ağrısı olan hastalarda erken kıkırdak hasarını teşhis etmek için kullanılabilecek güvenilir bir test olduğu görüldü. Diz önü ağrısı olan hastalarda, özellikle düşük Insall Salvatti indeks, düşük lateral troklear eğim açısı ve yüksek patellar eğim açısı varlığında erken kıkırdak hasarının tespit edilmesine yardımcı olmak için standart diz MRG protokolüne T2 haritalama dizisi eklenmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Diz önü ağrısı; kıkırdak; patellofemoral; T2 haritalama manyetik rezonans görüntüleme.

Türkmen İ, Işık Y. Association between patellofemoral congruence and patellofemoral chondropathy in patients with anterior knee pain: A T2 mapping knee MRI study. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(2):93-99