Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 58-62
« Go Back
Tumors and tumor-like lesions of infrapatellar fat pad and surrounding tissues: A review of the literature
İnfrapatellar yağ yastıkçığı ve çevreleyen dokuların tümörleri ve tümör benzeri lezyonları: Bir literatür gözden geçirmesi

Erdem Aras Sezgin, O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

The infrapatellar fat pad (IFP) is an intracapsular structure with critical importance both mechanically and endocrinologically. Its dysfunction must be considered while clinically investigating the symptoms arising from the knee joint. Infrapatellar fat pad may be subject to trauma, impingement, inflammation or tumoral formations. Although tumors arising within or adjacent to IFP are not extremely rare, the literature can only provide limited information about them. This article aims to briefly review the current literature on tumors and tumor-like lesions of the IFP and surrounding tissues; focusing on diagnosis and treatment management.

Key words: Fat pad; Hoffa; infrapatellar; knee joint; tumor.

İnfrapatellar yağ yastıkçığı (İYY) hem mekanik hem de endokrinolojik olarak büyük önem taşıyan intrakapsüler bir yapıdır. Onun fonksiyon bozuklukları, diz eklemi kaynaklı semptomlar klinik olarak araştırılırken mutlaka değerlendirilmelidir. İnfrapatellar yağ yastıkçığında travma, sıkışma, enflamasyon veya tümöral oluşumlar görülebilir. İnfrapatellar yağ yastıkçığın içinden veya bitişiğinden kaynaklanan tümörler çok nadir değilse de, literatür bunlar hakkında sınırlı bilgi sunabilmektedir. Bu yazıda İYY ve çevreleyen dokuların tümörleri ve tümör benzeri lezyonları güncel literatürde tanı ve tedavi yönetimine odaklanılarak kısaca gözden geçirildi.

Anahtar kelimeler: Yağ yastıkçığı; Hoffa; infrapatellar; diz eklemi; tümör.

Sezgin E A, Atik O Ş. Tumors and tumor-like lesions of infrapatellar fat pad and surrounding tissues: A review of the literature. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):58-62