Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 46-51
« Go Back
Effects of a lateral row anchor position on the suture holding strength of a double-row knotless fixation in rotator cuff repair
Rotator manşet onarımında lateral sıra kanca konumunun çift sıra düğümsüz tespitte sütür tutma gücüne etkisi

Ahmet Emrah Acan1, Onur Hapa2, Levent Horoz2, Aylin Kara3, Hasan Havıtçıoğlu2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

3Department of Biomechanics, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the effects of anchor positions on the suture holding strength of a double-row knotless fixation in rotator cuff repair. Materials and methods: Four different double-row fixation techniques were assessed. In group 1, a 15-mm-wide mattress suture was fixed using a knotless lateral row anchor, horizontal to the shaft. In group 2, the medial sutures were fixed with a 5-mm more lateral anchor that was placed at 45° to the long axis of the humeral shaft. In group 3, different from group 2, medial sutures were fixed with a 30-mm mattress suture width. In group 4, the mattress sutures coming from the medial row anchors were fixed to the 10-mm more lateral row, vertical to the long axis of the humeral shaft. The specimens were cyclically loaded from 10 N to 30 N at 0.5 Hz for 50 cycles, and then loaded to failure.
Results: Group 4 had higher cyclic elongation values than group 1 (p=0.021) and group 3 (p=0.006). Group 1 had lower maximum load value than group 3 (p=0.011). Most of the specimens failed with suture ruptures. Unlike the other groups, none of the specimens in group 4 failed via a suture pull through the lateral anchor.
Conclusion: A horizontal lateral row anchor positioned closer to the medial anchor resulted in less cyclic elongation when compared to a more vertically positioned lateral row anchor. The vertical or oblique positioning of the lateral row anchor did not result in any increase in the failure load value; however, the vertical placement prevented a suture pull through the lateral row anchor

Key words: Biomechanics; double-row; rotator cuff.

Amaç: Bu çalışmada, rotator manşet onarımında çift sıra düğümsüz tespitte kanca pozisyonlarının, sütür tutma gücü üzerindeki etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Dört farklı çift sıra tespit tekniği değerlendirildi. Grup 1’de 15 mm genişliğindeki matris sütür, düğümsüz lateral kanca ile şafta yatay olarak; grup 2’de medial sütürler 5 mm daha lateraldeki kanca ile ve humerus şaftı uzun aksına 45° yerleştirilmiş olarak; grup 3’te grup 2’den farklı olarak matris sütür genişliği 30 mm olarak; grup 4’te medial sıra kancalarından gelen matris sütürler, 10 mm daha lateral sırada ve humerus şaftı uzun aksına dikey olacak şekilde tespit edildi. Spesimenler periyodik olarak 10 N’dan 30 N’a 0.5 Hz’de 50 siklus yüklendi ve sonra başarısızlığa yüklendi.
Bulgular: Grup 4’te grup 1 (p=0.021) ve grup 3’e (p=0.006) göre daha yüksek siklik uzama değerleri vardı. Grup1’de grup 3’e göre daha düşük maksimum yük değeri vardı (p=0.011). Çoğu spesimen sütür yırtılması ile başarısızlığa uğradı. Diğer grupların aksine, grup 4’teki spesimenlerin hiçbiri lateral kancadan sütür sıyrılması şeklinde başarısızlığa uğramadı.
Sonuç: Yatay lateral sıra kanca medial kancaya daha yakın konumlandırıldığında, daha dikey konumlandırılan lateral sıra kancaya göre daha az siklik uzama ile sonuçlandı. Lateral sıra kancanın dikey veya eğimli konumlandırılması, başarısızlık yük değerinde herhangi bir artış ile sonuçlanmadı, fakat dikey yerleşim lateral sıra kancadan sütür sıyrılmasını engelledi.

Anahtar kelimeler: Biyomekanik; çift sıra; rotator manşet.

Acan A E, Hapa O, Horoz L, Kara A, Havıtçıoğlu H. Effects of a lateral row anchor position on the suture holding strength of a double-row knotless fixation in rotator cuff repair. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):46-51