Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 40-45
« Go Back
Obese patients require higher, but not high pneumatic tourniquet inflation pressures using a novel technique during total knee arthroplasty
Obez hastalar yeni bir teknik kullanılarak total diz artroplastisi sırasında daha yüksek ama yüksek olmayan pnömatik turnike inflasyon basınçlarına gerek duymaktadır

Bahattin Tuncalı1, Hakan Boya2, Zeynep Kayhan3, Şükrü Araç2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Başkent University Zübeyde Hanım Practice and Research Center, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zubeyde Hanim Practice and Research Center, Izmir, Turkey

3Department of Anesthesiology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the effect of obesity on pneumatic tourniquet inflation pressures determined with a novel formula during total knee arthroplasty (TKA).
Patients and methods: Data of 208 patients (19 males, 199 females; mean age 69.8 years; range, 53 to 84 years) who were performed TKA between January 2013 and December 2016 were evaluated prospectively. Patients were divided into two groups as non-obese (body mass index [BMI] ?30.0 kg/m2) and obese (BMI >30.0 kg/m2) according to BMI. Tourniquet inflation pressures were set using arterial occlusion pressure (AOP) estimation method and adding 20 mmHg of safety margin to AOP value. All patients were assessed intra- and postoperatively with outcome measures such as systolic blood pressure, AOP, tourniquet pressure and its effectiveness. The quality of the surgical field and complications were assessed by the surgical team in a blinded fashion.
Results: The study included 118 and 90 lower extremity operations in obese and non-obese groups, respectively. Compared to non-obese group; extremity circumference, initial and maximal systolic blood pressures, AOP values, initial and maximal tourniquet pressures were higher in obese group. The performance of the tourniquet was assessed as “excellent” and “good” at almost all stages of the surgical procedure in all patients in both groups. No complication occurred intra- or postoperatively.
Conclusion: Compared to non-obese patients, higher tourniquet inflation pressure is required in obese patients during TKA due to their wider extremity circumference and higher systolic blood pressure profile.

Key words: Arterial occlusion pressure; estimation method; knee arthroplasty; obesity; pneumatic tourniquet.

Amaç: Bu çalışmada obezitenin total diz artroplastisi (TDA) sırasında yeni bir formül ile belirlenen pnömatik turnike inflasyon basınçları üzerine etkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2013 - Aralık 2016 tarihleri arasında TDA uygulanan 208 hastanın (19 erkek, 199 kadın; ort. yaş 69.8 yıl; dağılım 53-84 yıl) verileri prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre obez olmayan (VKİ ?30.0 kg/m2) ve obez (VKİ >30.0 kg/m2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Turnike inflasyon basınçları arteriyel oklüzyon basıncı (AOB) tahmini yöntemi kullanılarak ve AOB değerine 20 mmHg’lık güvenlik marjı eklenerek belirlendi. Tüm hastalar sistolik kan basıncı, AOB, turnike basıncı ve etkinliği gibi sonuç ölçümleri ile ameliyat sırasında ve sonrasında değerlendirildi. Cerrahi alan kalitesi ve komplikasyonlar ameliyat ekibi tarafından kör bir şekilde değerlendirildi.
Bulgular: Obez ve obez olmayan grupta sırasıyla 118 ve 90 alt ekstremite ameliyatı çalışmaya alındı. Obez olmayan grupla karşılaştırıldığında obez grupta ekstremite çevresi, başlangıç ve maksimum sistolik kan basınçları, AOB değerleri, başlangıç ve maksimal turnike basınçları daha yüksekti. Her iki gruptaki tüm hastalarda turnike performansı cerrahi girişimin hemen hemen tüm aşamalarında “mükemmel” ve “iyi” olarak değerlendirildi. Ameliyat sırasında veya sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Obez olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, obez hastalarda daha geniş ekstremite çevresi ve daha yüksek sistolik kan basıncı profili nedeniyle TDA sırasında daha yüksek turnike inflasyon basıncı gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Arteriyel oklüzyon basıncı; tahmin yöntemi; diz artroplastisi; obezite; pnömatik turnike.

Tuncalı B, Boya H, Kayhan Z, Araç Ş. Obese patients require higher, but not high pneumatic tourniquet inflation pressures using a novel technique during total knee arthroplasty. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):40-45