Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 34-39
« Go Back
Chondrosarcomas of the phalanges of the hand
El falankslarının kondrosarkomları

İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Mehmet Akif Şimşek, Mehmet Fatih Ekşioğlu, Bedii Şafak Güngör
Department of Orthopedics and Traumatology, Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the diagnosis and treatment approaches of the rarely seen chondrosarcomas of the phalanges of the hand.
Patients and methods: Fifty-two patients (27 males, 25 females; mean age 41.2 years; range 12 to 70 years) with chondroid lesions localized in hand phalanges who were performed surgical treatment between December 2012 and September 2016 were retrospectively reviewed. The study included 62 phalangeal chondroid lesions. Patients’ mean follow-up duration was 60.6 months (range 13 to 165 months). Incisional biopsy was performed for the diagnosis. One patient with bilateral and multiple involvement was performed tru-cut biopsy. Phalangeal chondrosarcoma was diagnosed in five patients (9.6%).
Results: Of the chondroid lesions, 37 were localized in proximal phalanges (59.6%), 16 in midphalanges (25.8%), and nine in distal phalanges (14.6%). Chondrosarcoma was detected in 15 phalanges of five patients. Of the two patients with Ollier disease, localization was detected in nine phalanges (four proximal, two mid, three distal phalanges) of one patient and in three phalanges (one proximal, two midphalanges) of the other patient. None of the patients had distant metastasis on diagnosis. Ray amputation was performed in two patients under general anesthesia and amputation was performed in one patient. One patient did not give consent for operation. The other patient with Ollier disease gave consent for amputation of only one finger. No local recurrence was seen.
Conclusion: The hand localization of chondrosarcomas is rare with scarce information in the literature. Their metastasis potential is low but local recurrence rates are high after insufficient surgery. Amputation or ray amputation is the applicable treatment.

Key words: Chondroid lesion; chondrosarcoma; hand phalanges.

Amaç: Bu çalışmada nadir görülen el falankslarının kondrosarkomlarının tanı ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Aralık 2012-Eylül 2016 tarihleri arasında el falankslarında yerleşimli kondroid lezyonu olan ve cerrahi tedavi uygulanan 52 hasta (27 erkek, 25 kadın; ort. yaş 41.2 yıl; dağılım 12-70 yıl) retrospektif olarak gözden geçirildi. Çalışmaya 62 falangeal kondroid lezyonu alındı. Hastaların ortalama takip süresi 60.6 aydı (dağılım 13-165 ay). Tanı için insizyonel biyopsi uygulandı. İki taraflı ve multipl tutulumlu bir hastaya tru-cut biyopsi yapıldı. Beş hastada falangeal kondrosarkom tanısı konuldu (%9.6).
Bulgular: Kondroid lezyonların 37’si proksimal falanks (%59.6), 16’sı midfalanks (%25.8) ve dokuzu distal falanks (%14.6) yerleşimliydi. Beş hastanın 15 falanksında kondrosarkom saptandı. Ollier hastalığı olan iki hastanın birinin dokuz falanksında (dört proksimal, iki mid, üç distal falanks), diğerinin üç falanksında (bir proksimal, iki mid falanks) yerleşim saptandı. Tanı sırasında hastaların hiçbirinde uzak metastaz yoktu. İki hastaya genel anestezi altında ray ampütasyon ve bir hastaya amputasyon uygulandı. Bir hasta ameliyat için onay vermedi. Ollier hastalığı olan diğer hasta sadece tek parmak ray amputasyonunu kabul etti. Lokal nüks görülmedi.
Sonuç: Kondrosarkomların el yerleşimi nadir olup konu hakkında literatürde az bilgi vardır. Metastaz potansiyelleri düşük olmakla beraber yetersiz cerrahi sonrası lokal nüks oranları yüksektir. Geçerli tedavi yöntemi amputasyon ya da ray amputasyondur.

Anahtar kelimeler: Kondroid lezyon; kondrosarkom; el falanksları.

Atalay İ B, Yılmaz S, Şimşek M A, Ekşioğlu M F, Güngör B Ş. Chondrosarcomas of the phalanges of the hand. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):34-39