Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 27-33
« Go Back
Epidermoid cysts localized on extremities
Ekstremite yerleşimli epidermoid kistler

Ozan Beytemür, Serdar Yüksel
Department of Orthopedics and Traumatology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the incidence, anatomic localization, relationship to trauma, treatment complications, relapse ratios after treatment, and factors affecting relapse of epidermoid cysts localized on the extremities.
Patients and methods: The study evaluated retrospectively 120 patients (76 males, 44 females; mean age 41.8 years; range 9 to 76 years) diagnosed with and operated due to epidermoid cyst localized on the extremities between January 2012 and June 2017. Patients’ age, gender, cyst’s localization, anatomic localization, complaint duration, and trauma history were investigated as well as whether a cutaneous islet was left on the cyst and whether any cyst rupture occurred intraoperatively; and relapse and association of relapse ratios with these parameters.
Results: There was no statistically significant difference between patients with or without relapse in terms of age, gender distribution, or cyst size or localization (p>0.05). Relapse ratios were significantly lower in patients in whom a cutaneous islet was left intraoperatively (p<0.05). Relapse ratios were significantly higher in patients who developed intraoperative cyst rupture (p<0.05). There was no significant relationship between relapse and trauma history (p>0.05). Intraoperative cyst rupture ratios were significantly lower in patients in whom a cutaneous islet was left intraoperatively (p<0.05).
Conclusion: Epidermoid cysts are most frequently localized on the hands. They may also be atypically localized with different dimensions and characteristics. Well definition of the cyst margins and characteristics and avoiding intraoperative rupture while excising the cyst together with the cutaneous islet are essential to reduce possible postoperative complications and relapse ratios.

Key words: Epidermoid cyst; extremity; relapse.

Amaç: Bu çalışmada ekstremite yerleşimli epidermoid kistlerin insidansı, anatomik yerleşimi, travmayla ilişkisi, tedavi komplikasyonları, tedavi sonrası nüks oranları ve nüksü etkileyen faktörler araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada Ocak 2012 - Haziran 2017 tarihleri arasında ekstremite yerleşimli epidermoid kist tanısı konmuş ve bu nedenle ameliyat geçirmiş 120 hasta (76 erkek, 44 kadın; ort. yaş 41.8 yıl; dağılım 9-76 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kistin yerleşim yeri, anatomik yerleşimi, yakınma süresi ve travma öyküsü ile beraber ameliyat sırasında kist üzerinde kütanöz adacık bırakılıp bırakılmadığı ve kist rüptürü olup olmadığı, nüks oranları ve nüks oranlarının bu parametrelerle ilişkisi araştırıldı.
Bulgular: Nüks olan ve olmayan hastalarda; yaş, cinsiyet dağılımı, kistin büyüklüğü ve yerleşim yeri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Ameliyat sırası kütanöz adacık bırakılan hastalarda nüks oranları anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Ameliyat sırası kist rüptürü meydana gelen hastalarda nüks oranları anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Nüks ve travma öyküsü arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). Ameliyat sırası kist rüptürü oranları kütanöz adacık bırakılan hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).
Sonuç: Epidermoid kistler en sık elde yerleşimlidir. Farklı boyut ve karakterlerde, atipik yerleşimli de olabilir. Ameliyat sonrası olası komplikasyonları ve nüks oranlarını azaltmak için kistin sınırlarını ve özelliklerini iyi tanımlamak ve kisti kütanöz adacıkla beraber eksize ederken ameliyat sırası rüptürden kaçınmak gerekir.

Anahtar kelimeler: Epidermoid kist; ekstremite; nüks.

Beytemür O, Yüksel S. Epidermoid cysts localized on extremities. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):27-33