Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 29 • No 1 • 2018: 20-26
« Go Back
Local application of tranexamic acid affects tendon healing negatively in the late period
Traneksamik asidin lokal uygulanması geç dönemde tendon iyileşmesini olumsuz etkilemektedir

Alper Çıraklı1, Pınar Naile Gürgör2, Erdal Uzun3, Havva Erdem4, Soner Çankaya5, Orhan Baş6
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

4Department of Pathology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

5Department of Biostatistics, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

6Department of Anatomy, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the potential adverse effects of tranexamic acid (TA) on tendon healing. Materials and methods: Twelve male Wistar-Albino rats (weighing 300 g to 350 g) were used in the study. Rats were divided into two groups. Right legs of the rats were determined as the TA group and left legs as the serum physiologic (SP) group. Bilateral Achilles tenotomy was performed and surgically repaired. For the right side, 1 mL of TA and for the left side, 1 mL of SP were applied. Half of the rats were sacrificed at the third week and the other half at the sixth week and tendon samples were collected from the extremities. Histological analyses were performed according to the tendon scoring system (Bonar classification).
Results: Tenocyte cell morphology was better in the third week in TA group than in SP group. In terms of colloidal organization, SP groups gave superior results in all weeks. An analysis of total tendon healing scores revealed that the results of the third week TA groups were superior to the results of the sixth week TA groups. Tenocyte morphology and total tendon healing scores of rats in the sixth week TA group were statistically significantly lower compared to the third week TA group (tenocyte morphology p=0.009, total score p=0.041).
Conclusion: In this study, we detected that locally administered TA has an adverse effect on tendon healing in late period. However, further immunohistochemical and biomechanical studies are needed to support these results.

Key words: Bleeding, hemostasis, injury, recovery, tendon, tranexamic acid.

Amaç: Bu çalışmada traneksamik asidin (TA) tendon iyileşmesindeki potansiyel olumsuz etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 12 erkek Wistar-Albino sıçan (ağırlık 300 g - 350 g) kullanıldı. Sıçanlar iki gruba ayrıldı. Sıçanların sağ bacakları TA grubu, sol bacakları serum fizyolojik (SF) grubu olarak belirlendi. İki taraflı Aşil tenotomisi yapıldı ve cerrahi olarak tamir edildi. Sağ taraf için 1 mL TA, sol taraf için 1 mL SF uygulandı. Sıçanların yarısı üçüncü haftada, diğer yarısı altıncı haftada sakrifiye edildi ve ekstremitelerden tendon örnekleri alındı. Histopatolojik analizler tendon skorlama sistemine (Bonar sınıflaması) göre yapıldı.
Bulgular: Üçüncü haftada tenosit hücre morfolojisi TA grubunda SF grubundan daha iyi idi. Kolloidal organizasyon açısından, SF grupları bütün haftalarda daha üstün sonuçlar verdi. Toplam tendon iyileşme skorları incelendiğinde, üçüncü hafta TA gruplarının sonuçlarının altıncı hafta TA gruplarının sonuçlarından daha üstün olduğu görüldü. Altıncı hafta TA grubundaki sıçanların tenosit morfolojisi ve toplam tendon iyileşme skorları üçüncü hafta TA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük idi (tenosit morfolojisi p=0.009, toplam skor p=0.041).
Sonuç: Bu çalışmada lokal uygulanan TA’nın geç dönemde tendon iyileşmesi üzerinde olumsuz etkisi olduğu tespit edildi. Ancak bu sonuçları desteklemek için ileri immünohistokimyasal ve biyomekanik çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: Kanama, hemostaz, yaralanma, iyileşme, tendon, traneksamik asit.

Çıraklı A, Gürgör P N, Uzun E, Erdem H, Çankaya S, Baş O. Local application of tranexamic acid affects tendon healing negatively in the late period. Joint Dis Rel Surg 2018; 29(1):20-26