Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 195-201
« Go Back
How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?
How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?

Nadir Yalçın1, Enes Uluyardımcı2, İbrahim Bozkurt2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Viranşehir State Hospital, Şanlıurfa, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to investigate the durations of scientific presentations and factors affecting the rates of exceeding the time limit in presentations at 26th Turkish National Congress of Orthopedics and Traumatology, which is one of Turkey’s largest nationally organized orthopedics and traumatology meetings in terms of the numbers of speakers and participators. Materials and methods: Speech durations of Turkish orthopedists and the rates of these durations against the durations specified in the schedule were calculated. Any relationships between factors related to speakers who made presentations (age and place of work) and factors such as the day, auditorium, and hour of presentation with speech durations were investigated. Durations of sessions of sub-associations and branches were classified and statistically compared.
Results: Out of 480 speakers with a mean age of 47 years (range 28 to 71 years), only 171 (35.6%) completed their presentations within the time specified in the schedule. Speech durations statistically significantly increased as the age of the speakers increased. Rates of non-compliance with time limit were higher in presentations performed on the first day. There was no significant difference between meeting auditoriums and meeting hours with regards to compliance with time limit percentages. An analysis based on places of work of speakers revealed no significant difference in terms of time usage percentages. A significant difference was present between the given and used times in the sessions of Society of Bone and Soft Tissue Tumors, Sports Traumatology Branch, and Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology. Rates of compliance with time limit were higher in the sessions of Foot and Ankle Surgery Branch, Turkish Society of Shoulder and Elbow Surgery, and Turkish Society of Orthopaedic Research.
Conclusion: Turkish orthopedists are unsuccessful in complying with time limit in scientific presentations. Awareness should be raised on this subject and time discipline should be established with various measures and training.

Key words: Compliance with time limit; national congress; orthopedics; scientific presentation

ÖZ Amaç: Bu çalışmada ulusal olarak düzenlenen ve konuşmacı ve katılımcı sayıları açısından Türkiye’nin en büyük ortopedi ve travmatoloji toplantılarından olan 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde bilimsel sunumların süreleri ve sunumlarda zaman kısıtlamasının aşılması oranlarına etki eden faktörler araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Türk ortopedistlerin konuşma süreleri ve bu sürelerin programda belirtilen sürelere oranları hesaplandı. Sunum yapan konuşmacılara ait etkenler (yaş ve çalıştıkları kurumlar) ve sunum yapılan gün, salon ve saat gibi etkenlerin konuşma süreleri ile ilişkisi olup olmadığı araştırıldı. Alt dernek ve şubelerin oturumlarındaki süreler sınıflandırılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 47 yıl (dağılım 28-71 yıl) olan 480 konuşmacının sadece 171’i (%35.6) sunumlarını programda belirtilen zaman içerisinde tamamladı. Konuşmacıların yaşı arttıkça konuşma süreleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı. Birinci gün yapılan sunumlarda zaman kısıtlamasına uymama oranları daha fazla idi. Toplantı salonları ve toplantı saatleri arasında zaman kısıtlamasına uyma yüzdeleri açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Konuşmacıların çalıştığı kurumlara göre yapılan analiz, zamanı kullanma yüzdeleri açısından anlamlı bir farklılık göstermedi. Kemik Yumuşak Doku Tümörleri Derneği, Spor Travmatolojisi Şubesi ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği oturumlarında verilen ve kullanılan zamanlar arasında anlamlı bir farklılık vardı. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi, Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği ve Türk Ortopedik Araştırma Derneği oturumlarında zaman kısıtlamasına uyma oranları daha yüksek idi.
Sonuç: Türk ortopedistleri bilimsel sunumlarda zaman kısıtlamasına uymada başarısızdır. Bu konuda farkındalık oluşturulmalı, çeşitli önlemler ve eğitimler ile zaman disiplini sağlanmalıdır

Anahtar kelimeler: Zaman kısıtlamasına uyma; ulusal kongre; ortopedi; bilimsel sunum.

Yalçın N, Uluyardımcı E, Bozkurt İ. How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):195-201