Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 188-194
« Go Back
Total kalça artroplastili hastalarda ameliyat öncesi vücut ağırlığı ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri etkiler mi?
Total kalça artroplastili hastalarda ameliyat öncesi vücut ağırlığı ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri etkiler mi?

Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2, Vasfi Karatosun3
1Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

ÖZ Amaç: Bu çalışmada total kalça artroplastisi (TKA) geçirmiş obez ve obez olmayan hastaların ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya koksartroz nedeni ile ameliyat edilen 45 hasta (17 erkek, 28 kadın; ort. yaş 64.6±8.6 yıl; dağılım 45-78 yıl) dahil edildi. Hastalar ameliyat öncesi vücut kütle indekslerine (VKİ) göre obez (VKİ >30 kg/m2, n=21) ve obez olmayan (VKİ <30 kg/m2, n=24) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Obez ve obez olmayan hastaların fonksiyonel hareketleri (sırtüstü yatıştan oturma, oturup kalkma, yürüme, merdiven inip çıkma) Iowa Yardım Düzeyi Skalası ile değerlendirilirken yürüme hızları Iowa Yürüme Hızı Skalası ile ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası ikinci ve altıncı günlerde ve taburcu edilirken değerlendirildi.
Bulgular: Obez olmayan hastaların ameliyat öncesinde ve taburcu edilirken grup içi fonksiyonel hareket düzeyleri arasında anlamlı farklılık varken (p<0.05) obez hastaların aynı grup içi değerleri arasında farklılık yoktu (p>0.05). Obez ve obez olmayan hastalar arasında ameliyat sonrası ikinci ve altıncı gün ve taburcu edilirken fonksiyonel hareketler ve yürüme hızları bakımından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, TKA geçirmiş hastalarda obezitenin ameliyat sonrası erken dönemde fonksiyonel aktiviteler üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Anahtar kelimeler: Günlük yaşam hareketleri; artroplasti; fonksiyonel sonuç; kalça; kalça artroplastisi; obezite; replasman.

ABSTRACT Objectives: This study aims to compare early postoperative functional activities of obese or non-obese patients who underwent total hip arthroplasty (THA).
Patients and methods: The study included 45 patients (17 males, 28 females; mean age 64.6±8.6 years; range 45 to 78 years) who were operated due to coxarthrosis. Patients were assigned to two groups as obese (body mass index [BMI] >30 kg/m2, n=21) and non-obese (BMI <30 kg/m2, n=24) based on their preoperative BMI. Obese and non-obese patients’ functional movements (lie-to-sit, sit-to-stand, ambulation, stair climbing) were assessed with Iowa Level of Assistance Scale while ambulation velocity was assessed with Iowa Ambulation Velocity Scale preoperatively, on postoperative second and sixth days and at discharge.
Results: While there was significant difference between non-obese patients’ intragroup functional movement levels preoperatively and at discharge (p<0.05), there were no difference in the same intragroup values of obese patients (p>0.05). There was no significant difference between obese and non-obese patients in terms of functional movements and ambulation velocities on postoperative second and sixth days and at discharge (p>0.05).
Conclusion: According to our study findings, obesity has no effect in early postoperative period on functional activities in patients who underwent THA.

Key words: Activities of daily living; arthroplasty; functional outcome; hip; hip arthroplasty; obesity; replacement.

Bakırhan S, Ünver B, Karatosun V. Total kalça artroplastili hastalarda ameliyat öncesi vücut ağırlığı ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri etkiler mi?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):188-194