Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 182-187
« Go Back
Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring or patellar tendon graft?
Hamstring ya da patellar tendon grefti kullanılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası kasların zirve tork açıları değişir mi?

Hayri Baran Yosmaoğlu1, Gül Baltacı2, Emel Sönmezer1, Hamza Özer3, Deha Doğan4
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Baskent University, Ankara, Turkey

2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Private Guven Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

4Department of Measurement and Evaluation, Faculty of Educational Sciences, University of Ankara, Ankara, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to compare the effects of anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using autogenous hamstring or patellar tendon graft on the peak torque angle.
Patients and methods: The study included 132 patients (103 males, 29 females; mean age 29±9 year) who were performed ACL reconstruction with autogenous hamstring or patellar tendon graft. The peak torque angles in the quadriceps and hamstring muscles were recorded using an isokinetic dynamometer.
Results: Angle of peak knee flexion torque occurred significantly earlier within the range of motion on the operated side than nonoperated side at 180°/second in the hamstring tendon group. Angle of peak knee extension torque occurred significantly earlier within the range of motion on the operated side than nonoperated side at 180°/second in the patellar tendon group. There were no statistically significant differences in the flexion and extension peak torque angles between the operated and nonoperated knees at 60°/second in both groups.
Conclusion: The angle of peak torque at relatively high angular velocities is affected after ACL reconstruction in patients with hamstring or patellar tendon grafts. The graft donor site directly influences this parameter. This finding may be important for clinicians in terms of preventing re-injury.

Key words: Athletic performance; hamstring tendon graft; muscle strength dynamometer; patellar tendon graft; torque.

ÖZ Amaç: Bu çalışmada, otojen hamstring veya patellar tendon grefti kullanılan ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonun zirve tork açısı üzerindeki etkileri karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya otojen hamstring veya patellar tendon grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulanan 132 hasta (103 erkek, 29 kadın; ort. yaş 29±9 yıl) dahil edildi. Kuadriseps ve hamstring kaslarındaki zirve tork açıları izokinetik dinamometre kullanılarak kaydedildi.
Bulgular: Hamstring tendon grubunda zirve diz fleksiyonu tork açısı hareket açıklığında ameliyat edilen tarafta ameliyat edilmeyen taraftan 180°/saniyede anlamlı şekilde daha erken oluştu. Patellar tendon grubunda zirve diz fleksiyonu tork açısı hareket açıklığında ameliyat edilen tarafta ameliyat edilmeyen taraftan 180°/saniyede anlamlı şekilde daha erken oluştu. Her iki grupta ameliyat edilen ve edilmeyen dizler arasında 60°/saniyede fleksiyon ve ekstansiyon zirve tork açılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar yoktu.
Sonuç: Göreceli olarak yüksek açısal hızlarda zirve tork açısı ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrasında hamstring veya patellar tendon grefti olan hastalarda etkilenmektedir. Greft donör sahası bu parametreyi doğrudan etkilemektedir. Bu bulgu yeniden yaralanmanın önlenmesi açısından klinisyenler için önemli olabilir.

Anahtar kelimeler: Atletik performans; hamstring tendon grefti; kas gücü dinamometresi; patellar tendon grefti; tork.

Yosmaoğlu H B, Baltacı G, Sönmezer E, Özer H, Doğan D. Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring or patellar tendon graft?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):182-187