Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 164-170
« Go Back
Carpometacarpal fracture dislocation of the fourth and fifth finger: mid-term results of 15 patients
Dördüncü ve beşinci parmağın karpometakarpal kırıklı çıkığı: 15 hastanın orta dönem sonuçları 15 hastanın orta dönem sonuçları

Deniz Gülabi1, Mehmet Ali Uysal2, Bilgehan Çevik1, Bülent Kılıç3, Emre Karadeniz1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology and Hand Surgeon, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to retrospectively evaluate and compare the mid-term clinical follow-up results of patients who were treated with open or closed reduction due to carpometacarpal (CMC) fracture dislocation.
Patients and methods: Medical charts of 15 patients (1 male, 14 females; mean age 32.5±10.5 years; range 18 to 55 years) who were operated for fourth and fifth finger CMC fracture dislocations were examined. Patients were divided into two groups according to applied treatment as closed reduction and percutaneous pinning (CRPP, n=6) and open reduction and percutaneous pinning (ORPP, n=9). Patients were assessed by a hand therapist blinded to the treatment groups. Patients were compared in respect of visual analog scale (VAS), Quick Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (Q-DASH) scores, and grip strength. Complications were recorded.
Results: Mean VAS values of ORPP group and CRPP group were 2.33±0.50 and 1.67±0.52, respectively. Mean Q-DASH values of ORPP group and CRPP group were 13.63±3.21 and 9.05±2.36, respectively. Mean grip strength values of ORPP group and CRPP group were 65.78±3.70 and 75.17±6.11, respectively. Mean VAS and Q-DASH scores of ORPP group were statistically significantly higher compared to CRPP group. Mean grip strength value of CRPP group was statistically significantly higher compared to ORPP group.
Conclusion: Treatment of fourth and fifth finger CMC fracture dislocations with CRPP results in statistically superior VAS, Q-DASH and grip strength values in the early post-injury period.

Key words: Carpometacarpal fracture dislocations; grip strength; hand fractures.

ÖZ Amaç: Bu çalışmada karpometakarpal (KMK) kırıklı çıkık nedeniyle açık veya kapalı redüksiyon ile tedavi edilen hastaların orta dönem klinik takip sonuçları geriye dönük olarak değerlendirilip karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Dördüncü ve beşinci parmak KMK kırıklı çıkık nedeniyle ameliyat edilen 15 hastanın (1 erkek, 14 kadın; ort. yaş 32.5±10.5 yıl; dağılım 18-55 yıl) tıbbi çizelgeleri incelendi. Hastalar uygulanan tedaviye göre kapalı redüksiyon ve perkütan pinleme (KRPP, n=6) ve açık redüksiyon ve perkütan pinleme (ARPP, n=9) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar tedavi gruplarına kör bir el terapisti tarafından değerlendirildi. Hastalar görsel analog ölçeği (GAÖ), Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi (Q-DASH) skorları ve yumruk yapma kuvvetine göre karşılaştırıldı. Komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: ARPP grubu ve KRPP grubunun ortalama GAÖ değerleri sırasıyla 2.33±0.50 ve 1.67±0.52 idi. ARPP grubu ve K RPP g rubunun o rtalama Q -DASH d eğerleri s ırasıyla 13.63±3.21 ve 9.05±2.36 idi. ARPP grubu ve KRPP grubunun ortalama yumruk yapma kuvveti değerleri sırasıyla 65.78±3.70 ve 75.17±6.11 idi. ARPP grubunun ortalama GAÖ ve Q-DASH skorları KRPP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. KRPP grubunun ortalama yumruk yapma kuvveti değeri ARPP grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti.

Anahtar kelimeler: Dördüncü ve beşinci parmak KMK kırıklı çıkıkların KRPP ile tedavisi yaralanma sonrası erken dönemde istatistiksel olarak daha üstün GAÖ, Q-DASH ve yumruk yapma kuvveti değerleri ile sonuçlanmaktadır. Anahtar sözcükler: Karpometakarpal kırıklı çıkıklar; yumruk yapma kuvveti; el kırıkları.

Gülabi D, Uysal M A, Çevik B, Kılıç B, Karadeniz E. Carpometacarpal fracture dislocation of the fourth and fifth finger: mid-term results of 15 patients. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):164-170