Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 158-163
« Go Back
The effect of metabolic syndrome on recurrence in patients who had undergone surgery for carpal tunnel syndrome
Karpal tünel sendromu nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda metabolik sendromun nüks üzerine etkisi

Ersin Kasım Ulusoy1, Alper Çıraklı2, Yakup Ekinci3
1Department of Neurology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to investigate whether or not metabolic syndrome (MS) affects recurrence in patients who had undergone surgery for carpal tunnel syndrome (CTS).
Patients and methods: The study included 86 hands of 78 patients (19 males, 59 females; mean age 52.0±8.2 years; range 36 to 78 years) who underwent CTS surgery. Patients were examined clinically and demographically for the presence of MS. Patients were also evaluated using a visual analog scale and the Boston Carpal Tunnel Syndrome Questionnaire. Diagnoses of recurrence were established using electromyography in patients with clinical CTS and Tinel and/or Phalen test positivity. The effect of MS on recurrent CTS was examined statistically by independent t-test.
Results: At the end of a mean follow-up period of 36.2±19.2 months (range 12 to 60 months), recurrence was identified in 31 (36%) of the 86 hands. Of these 31 hands, MS was present in 23 (74.2%). In the 55 hands (64%) without recurrence, MS was present in 10 (18.2%). According to these differences, the effect of MS on recurrent CTS was statistically significant (p<0.001).
Conclusion: Our study indicated that MS affected recurrence in patients who had undergone CTS surgery.

Key words: Carpal tunnel syndrome; metabolic syndrome; recurrence; surgical treatment.

ÖZ Amaç: Bu çalışmada karpal tünel sendromu (KTS) nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda metabolik sendromun (MS) nüksü etkileyip etkilemediği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya KTS cerrahisi geçiren 78 hastanın (19 erkek, 59 kadın; ort. yaş 52.0±8.2 yıl; dağılım 36-78 yıl) 86 eli dahil edildi. Hastalar MS varlığı açısından klinik ve demografik olarak incelendi. Hastalar ayrıca görsel ağrı ölçeği ve Boston Karpal Tünel Sorgulama Anketi ile değerlendirildi. Klinik KTS ve Tinel veya Phalen testi pozitif olan hastalarda nüks tanıları elektromiyografi kullanılarak konuldu. Metabolik sendromun nükseden KTS üzerine etkisi istatistiksel olarak bağımsız t testi ile incelendi.
Bulgular: Ortalama 36.2±19.2 aylık (dağılım 12-60 ay) takip süresinin sonunda 86 elin 31’inde (%36) nüks saptandı. Bu 31 elin 23’ünde (%74.2) MS vardı. Nüks olmayan 55 elin (%64) 10’unda (%18.2) MS vardı. Bu farklılıklara göre, MS’nin nükseden KTS’ye etkisi istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001).
Sonuç: Çalışmamız KTS cerrahisi geçiren hastalarda MS’nin nüksü etkilediğini gösterdi.

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu; metabolik sendrom; nüks; cerrahi tedavi.

Ulusoy E K, Çıraklı A, Ekinci Y. The effect of metabolic syndrome on recurrence in patients who had undergone surgery for carpal tunnel syndrome. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):158-163