Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017: 152-157
« Go Back
Is talon tibial intramedullary nailing clinically superior compared to conventional locked nailing?
Talon tibial intramedüller çivileme konvansiyonel kilitli çivilemeye göre klinik olarak üstün müdür?

Yalkın Çamurcu1, Hakan Sofu1, Ahmet Issın1, Nizamettin Koçkara1, Erdinç Genç2, Mehmet Çetinkaya2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Mengucek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

ABSTRACT Objectives: This study aims to compare the results of talon tibial intramedullary (IM) nailing with the results of conventional distal locked tibial IM nailing.
Patients and methods: The study included 60 patients (37 males, 23 females; mean age 42.2 years; range 18 to 92 years) who underwent tibial IM nailing with the diagnosis of unilateral, closed or open (Gustilo-Anderson type 1) tibial diaphyseal fracture (Orthopaedic Trauma Association 42) between January 2013 and January 2016. Patients were separated into two groups as talon tibial IM nailing group (group 1, n=30) and distal locked tibial IM nailing group (group 2, n=30). All patients’ operative and total radiation exposure times were recorded. At last control, American Orthopaedic Foot and Ankle Society and Tegner Lysholm scores were evaluated for clinical outcomes. All complications were recorded.
Results: Mean operative time was 43.8 minutes in group 1 and 50.2 minutes in group 2. Mean radiation exposure time in group 1 was 5.4 minutes, which was three times shorter than the time of group 2, which was 17.5 minutes. Mean time until union was 16.9 weeks in group 1 and 12.2 weeks in group 2. Statistically significant differences were present between two groups in operative, radiation exposure time and time until union (p=0.019, p=0.001, p=0.001, respectively). When American Orthopaedic Foot and Ankle Society and Tegner Lysholm scores were compared, there were no statistically significant differences (p=0.951 and p=0.896).
Conclusion: Talon tibial IM nailing is an easier and safer alternative to conventional distal locked tibial IM nailing with shorter operative and radiation exposure times. However, it should be kept in mind that the time until radiographic union may be longer compared to conventional tibial IM nailing.

Key words: Distal locking; fracture healing; intramedullary nailing; talon; radiation dosage; tibial fracture.

ÖZ Amaç: Bu çalışmada talon tibial intramedüller (İM) çivilemenin sonuçları ile konvansiyonel distal kilitli tibial İM çivilemenin sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Ocak 2013 - Ocak 2016 tarihleri arasında tek taraflı, kapalı veya açık (Gustilo-Anderson tip 1) tibia diyafiz kırığı (Ortopedik Travma Birliği 42) tanısı ile tibial İM çivileme yapılan 60 hasta (37 erkek, 23 kadın; ort. yaş 42.2 yıl; dağılım 18-92 yıl) dahil edildi. Hastalar talon tibial İM çivileme grubu (grup 1, n=30) ve distal kilitli tibial İM çivileme grubu (grup 2, n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm hastaların ameliyat ve toplam radyasyona maruz kalma süreleri kaydedildi. Son kontrolde, Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği ve Tegner Lysholm skorları klinik sonuçlar açısından değerlendirildi. Tüm komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Ortalama ameliyat süresi grup 1’de 43.8 dakika, grup 2’de 50.2 dakika idi. Grup 1’de ortalama radyasyona maruz kalma süresi 5.4 dakika idi ve bu süre 17.5 dakika olan grup 2’nin süresinden üç kat daha kısa idi. Kaynamaya kadar geçen ortalama süre, grup 1’de 16.9 hafta ve grup 2’de 12.2 hafta idi. Ameliyat, radyasyona maruz kalma ve kaynama sürelerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (sırasıyla p=0.009, p=0.001, p=0.001). Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği ve Tegner Lysholm skorları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.951 ve p=0.896).
Sonuç: Talon tibial İM çivileme, daha kısa ameliyat ve radyasyona maruz kalma süreleri ile konvansiyonel distal kilitli tibial İM çivilemenin daha kolay ve güvenilir bir alternatifidir. Bununla birlikte, radyografik kaynamaya kadar geçen sürenin konvansiyonel tibial İM çivilemeye kıyasla daha uzun olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Distal k ilitleme; k ırık i yileşmesi; i ntramedüller çivileme; talon; radyasyon dozu; tibia kırığı.

Çamurcu Y, Sofu H, Issın A, Koçkara N, Genç E, Çetinkaya M. Is talon tibial intramedullary nailing clinically superior compared to conventional locked nailing?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(3):152-157