Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 132-136
« Go Back
Atypical injury of radial nerve after humeral shaft fracture
Humerus şaft kırığı sonrası radial sinirin atipik yaralanması

Murat Yeşil, Özal Özcan, Ömer Ali Kaya, Sadık Emre Erginoğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

As general opinion, conservative treatment is usually suggested for closed humeral shaft fractures with radial nerve palsy; however, some authors advocate early surgical exploration, particularly for spiral fractures of the humerus accompanied with radial nerve palsy. In this article, we present a case of radial nerve palsy after fracture of the proximal-middle third of humeral shaft. A surgical exploration of the nerve revealed that the sharp tip of the bony fragment at fracture site was penetrated into the nerve and separated the nerve as two bands, almost like a “buttonhole” injury. We think that this kind of an atypical injury of the radial nerve would most probably not recover with conservative management; or the nerve may even be damaged worse by the fragment in case of a possible movement on the nerve’s fracture line or by being trapped by callus formation during healing. In this case report, we aimed to raise awareness among orthopedists regarding such and similar atypical injuries of the radial nerve.

Key words: Atypical; fracture; humerus; nerve; palsy; radial.

Genel görüş olarak, radial sinir felci bulunan kapalı humerus şaft kırıklarında çoğunlukla konservatif tedavi önerilmektedir, ancak kimi yazarlar özellikle spiral humerus kırığı ile birlikte radial sinir felci bulunması durumunda erken cerrahi eksplorasyonun gerektiğini savunmaktadır. Bu yazıda humerus cisminin proksimal-orta üçte bir kırığı sonrası bir radial sinir felci olgusu sunuldu. Sinir cerrahi olarak eksplore edildiğinde, kırık sahasında kemik fragmanın keskin ucunun sinire penetre olduğu ve adeta “düğme iliği” yaralanması şeklinde siniri iki bant şeklinde ayırdığı görüldü. Radial sinirin bu tür bir atipik yaralanmasının konservatif izlem ile yüksek olasılıkla iyileşmeyeceği; hatta sinirin kırık hattındaki olası bir oynamada fragman tarafından ya da iyileşme sırasında kallus dokusu tarafından çevrelenerek daha kötü hasarlanabileceği düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda radial sinirin bu ve benzeri atipik yaralanmaları konusunda ortopedistler arasında bir farkındalık yaratılması amaçlandı.

Anahtar kelimeler: Atipik; kırık; humerus; sinir; palsi; radial.

Yeşil M, Özcan Ö, Kaya Ö A, Erginoğlu S E. Atypical injury of radial nerve after humeral shaft fracture. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):132-136