Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 121-127
« Go Back
Management of solitary fibrous tumors localized in extremity: case series and a review of the literature
Ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümörlerin tedavisi: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi

Recep Öztürk, Şefik Murat Arıkan, Mehmet Akif Şimşek, Emre Özanlağan, Bedii Şafak Güngör
Department of Orthopaedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the clinical characteristics and treatment results of patients with a diagnosis of solitary fibrous tumor localized in extremity.
Patients and methods: Clinical findings, treatment methods, clinical outcomes and treatment failures of seven patients (3 males, 4 females; mean age 49.7±20.7 years; range 22 to 79 years) diagnosed as solitary fibrous tumor localized in extremity between January 2005 and December 2016 were evaluated retrospectively.
Results: Most frequent localization was the thigh (42.8%, n=3). Mean tumor size was 10.8±2.4 cm (range 8-15 cm). All patients applied with painless mass and all had primary tumor. All patients had localized disease at the time of diagnosis. Postoperative mean follow-up duration was 44.4 months (range 13-121 months). Marginal resection was performed in two patients at low risk group while wide resection was performed in other patients at moderate and high risk groups. Patients who underwent marginal resection were performed adjuvant radiotherapy. No recurrence or metastasis was detected in any of the patients during follow-up.
Conclusion: In the treatment of solitary fibrous tumors localized in extremity, marginal resection together with radiotherapy may be an alternative treatment method for patients in low risk group according to risk stratification model, for whom wide resection is not possible. Wide resection is recommended in moderate and high risk groups to decrease local recurrence and metastasis risks.

Key words: Hemangiopericytoma; limb salvage; radiotherapy; solitary fibrous tumor.

Amaç: Bu çalışmada ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümör tanılı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2005 - Aralık 2016 tarihleri arasında ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümör tanısı konulan yedi hastanın (3 erkek, 4 kadın; ort. yaş 49,7±20,7 yıl; dağılım 22-79 yıl) klinik bulguları, tedavi yöntemleri, klinik sonuçları ve tedavi başarısızlıkları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: En sık kitle yerleşim yeri uyluk idi (%42,8, n=3). Ortalama tümör boyutu 10,8±2,4 cm (dağılım 8-15 cm) idi. Tüm hastalar ağrısız kitle ile başvurdu ve tümünde primer tümör vardı. Tüm hastalar tanı anında yerleşik hastalığa sahipti. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 44,4 ay (dağılım 13-121 ay) idi. Düşük risk grubunda olan iki hastaya marjinal rezeksiyon, orta ve yüksek risk grubunda olan diğer hastalara geniş eksizyon uygulandı. Marjinal rezeksiyon geçiren hastalara adjuvan radyoterapi uygulandı. Hiçbir hastada takip sırasında nüks veya metastaz saptanmadı.
Sonuç: Ekstremite yerleşimli soliter fibröz tümörlerin tedavisinde risk stratifikasyon modeline göre düşük risk grubunda olup geniş rezeksiyonun mümkün olmadığı hastalarda marjinal rezeksiyon ile beraber radyoterapi alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Orta ve yüksek risk grubunda lokal nüks ve metastaz riskinin azaltılması için geniş rezeksiyon önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Hemanjiyoperisitom; uzuv kurtarma; radyoterapi; soliter fibröz tümör.

Öztürk R, Arıkan Ş M, Şimşek M A, Özanlağan E, Güngör B Ş. Management of solitary fibrous tumors localized in extremity: case series and a review of the literature. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):121-127