Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 107-113
« Go Back
Does platelet-rich plasma have a favorable effect in the early stages of steroid-associated femoral head osteonecrosis in a rabbit model?
Trombositten zengin plazmanın tavşan modelinde steroide bağlı femur başı osteonekrozunun erken evrelerinde olumlu etkisi var mıdır?

Mustafa Karakaplan1, Deniz Gülabi2, Haldun Topgül3, Nurzat Elmalı4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Malatya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Harput State Hospital, Elazığ, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Bezmialem Foundation University, İstanbul, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the effect of platelet-rich plasma (PRP) on femoral head osteonecrosis and compare it with bone marrow injection and core decompression. Materials and methods: A total of 30 healthy, adult, male New Zealand white rabbits (mean weight 2.25±0.15 kg; range 2.0 to 2.5 kg) were used in the study. To create experimental osteonecrosis in all rabbits, 40 mg/kg methylprednisolone acetate was applied intramuscularly. Rabbits were randomly allocated into three groups with 10 rabbits in each: drilling group, PRP group, and bone marrow group. The non-drilled hips of the drilling group were identified as the control group.
Results: Rate of necrotic bone was lower in the PRP group compared to other groups. Highest rate of necrotic bone was detected in the control group. New bone formation rate was higher in the PRP group compared to other groups. Lowest new bone formation rate was determined in the control group. Inflammatory reaction rate was higher in the PRP group compared to other groups.
Conclusion: Platelet-rich plasma injection may play a positive role in the treatment of steroid-associated osteonecrosis in a rabbit model.

Key words: Bone marrow; core decompression; osteonecrosis; platelet-rich plasma.

Amaç: Bu çalışmada, femur başı osteonekrozunda Trombositten zengin plazma (TZP)’nın etkisi araştırıldı ve kemik iliği enjeksiyonu ve kor dekompresyon ile karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 30 sağlıklı, erişkin, erkek Yeni Zelanda beyaz tavşanı (ort. ağırlık 2,25±0,15 kg; dağılım 2,0-2,5 kg) kullanıldı. Tüm tavşanlarda deneysel osteonekroz yaratmak için 40 mg/kg metilprednizolon asetat kas içine uygulandı. Tavşanlar her grupta 10 tavşan olacak şekilde rastgele üç gruba ayrıldı: Oyma grubu, TZP grubu, kemik iliği grubu. Oyma grubunun oyulmayan kalçaları kontrol grubu olarak belirlendi.
Bulgular: Trombositten zengin plazma grubunda nekrotik kemik oranı diğer gruplara kıyasla daha düşük idi. En yüksek nekrotik kemik oranı kontrol grubunda saptandı. Yeni kemik oluşumu oranı TZP grubunda diğer gruplara kıyasla daha yüksek idi. En düşük yeni kemik oluşumu oranı kontrol grubunda saptandı. İnflamatuvar reaksiyon oranı TZP grubunda diğer gruplara kıyasla daha fazla idi.
Sonuç: Trombositten zengin plazma enjeksiyonu tavşan modelinde steroide bağlı osteonekroz tedavisinde olumlu rol oynayabilir.

Anahtar kelimeler: Kemik iliği; kor dekompresyon; osteonekroz; trombositten zengin plazma.

Karakaplan M, Gülabi D, Topgül H, Elmalı N. Does platelet-rich plasma have a favorable effect in the early stages of steroid-associated femoral head osteonecrosis in a rabbit model?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):107-113