Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 80-86
« Go Back
Is locked compressive intramedullary nailing for adult humerus shaft fractures advantageous?
Erişkin humerus cisim kırıklarında kilitli kompresif intramedüller çivileme avantajlı mıdır?

Fatih Duygun, Cengiz Aldemir
Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the radiological and functional outcomes of locked compressive intramedullary nailing (IMN) cases in adult humerus shaft fractures.
Patients and methods: A total of 24 patients (12 males, 12 females; mean age 42 years; range 23 to 55 years) with humerus fractures were treated with locked compressive IMN at the Orthopaedics and Traumatology Clinic, Antalya Training and Research Hospital between December 2009 and March 2015. Fluoroscopy was used only to check fracture reduction before the reaming procedure. Of the patients, closed IMN was performed in 21, while open reduction was performed in three. Lock screws were locked without fluoroscopy in all patients. Of the patients in whom open reduction was performed, radial nerve lesion developed in one. Anteroposterior and lateral graphs of all patients were taken postoperatively. Fracture union was assessed according to existence of the fracture line and the callus tissue in the anteroposterior and lateral graphs. The Constant-Murley scoring system was used for functional evaluation. The mean follow-up period was 24 months (range 12 to 72 months). Finite element analysis was performed for the stress distribution on fracture site.
Results: Radiological fracture union was achieved in all patients at mean 14.8 weeks (range 12 to 17 weeks). The Constant-Murley score was mean 90 (range 72 to 100). There was a statistically significant, negative and strong correlation between union period and the Constant-Murley score (r=-0.78, p<0.001). In one patient who developed postoperative radial nerve symptoms, all functions were regained in fourth month. No infection occurred in any patient. In two patients, tip of the nail remained high. Of these patients, one developed impingement findings, and the other patient had no problems.
Conclusion: Treatment of humerus shaft fractures with locked compressive IMN provides sufficient fixation and early movement opportunity in the shoulder and elbow joints, and gives satisfactory radiological and functional results.

Key words: Compression; humerus fracture; intramedullary nail; union.

Amaç: Bu çalışmada erişkin humerus cisim kırıklarında kilitli kompresif intramedüller çivileme (İMÇ) olgularının radyolojik ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Aralık 2009 - Mart 2015 tarihleri arasında humerus kırığı olan toplam 24 hasta (12 erkek, 12 kadın; ort. yaş 42 yıl; dağılım 23-55 yıl) kilitli kompresif çivileme ile tedavi edildi. Floroskopi sadece oyma işlemi öncesi kırık redüksiyonunu kontrol etmek için kullanıldı. Hastaların 21’inde kapalı İMÇ uygulanırken üçünde açık redüksiyon uygulandı. Kilit vidaları tüm hastalarda floroskopisiz olarak kilitlendi. Açık redüksiyon yapılan hastalardan birinde radial sinir lezyonu gelişti. Tüm hastaların ameliyat sonrası ön-arka ve yan grafileri çekildi. Kırık kaynaması ön-arka ve yan grafilerde kırık çizgisinin ve kal dokusunun olup olmamasına göre değerlendirildi. Fonksiyonel değerlendirme için Constant- Murley skorlama sistemi kullanıldı. Ortalama takip süresi 24 ay (dağılım 12-72 ay) idi. Kırık hattındaki stres dağılımı için sonlu eleman analizi yapıldı.
Bulgular: Tüm hastalarda ortalama 14,8 haftada (dağılım 12-17 hafta) radyolojik kırık kaynaması sağlandı. Constant- Murley skoru ortalama 90 (dağılım 72-100) idi. Kaynama süresi ile Constant-Murley Skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif ve güçlü bir korelasyon vardı (r=-0,78, p<0,001). Ameliyat sonrası radial sinir semptomları gelişen bir hastada dördüncü ayda tüm fonksiyonlar geri döndü. Hiçbir hastada enfeksiyon gelişmedi. İki hastada çivinin ucu yüksek idi. Bu hastalardan birinde sıkışma bulguları oluştu, diğer hastanın herhangi bir problemi yoktu.
Sonuç: Humerus cisim kırıklarının kilitli kompresif İMÇ ile tedavisi yeterli tespit, omuz ve dirsek ekleminde erken hareket imkanı sağlamakta ve tatmin edici radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar vermektedir.

Anahtar kelimeler: Kompresyon; humerus kırığı; intramedüller çivi; kaynama.

Duygun F, Aldemir C. Is locked compressive intramedullary nailing for adult humerus shaft fractures advantageous?. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):80-86