Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 72-79
« Go Back
Comparison of two medial epicondylectomy techniques in cubital tunnel syndrome
Kübital tünel sendromunda iki medial epikondilektomi tekniğinin karşılaştırılması

Meriç Çırpar1, Cem Seyfi Özüak2, Birhan Oktaş1, İbrahim Deniz Canbeyli1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Niksar State Hospital, Tokat, Turkey

Objectives: This study aims to compare partial medial epicondylectomy (PMe) and distal medial epicondylectomy (DMe) techniques in terms of sensory and motor improvements, functional results and complications.
Patients and methods: The study included a total of 59 cubital tunnel syndrome patients (37 males, 22 females; mean age 42.3 years; range 23 to 80 years). Of the patients, DMe was applied on 30 and PMe was applied on 29. Patients were evaluated with Wilson Krout scores, Semmes-Weinstein Monofilament (SWM) test, and grip and pinch strength measurements preoperatively and at postoperative third, sixth, and 12th months. Both groups’ pre- and postoperative intragroup and intergroup results were compared.
Results: Wilson Krout scores in postoperative checks were better with DMe compared to PMe. The improvement in SWM test scores was statistically significant for only DMe. The improvement in grip strength, lateral pinch and terminal pinch measurements in DMe group was significant at postoperative third month. In PMe group, significant improvement for these measurements was obtained at postoperative sixth month. The only complication observed with DMe was tenderness developing over the medial epicondyle. Painful subluxation of the nerve associated with paresthesia was detected in four patients in PMe group.
Conclusion: Compared to PMe, DMe offers more satisfactory subjective results. Motor functional recovery occurs earlier with DMe. DMe appears to have lower complication rates.

Key words: Cubital tunnel; medial epicondylectomy; ulnar nerve.

Amaç: Bu çalışmada parsiyel medial epikondilektomi (PMe) ve distal medial epikondilektomi (DMe) teknikleri duyusal ve motor düzelme, fonksiyonel sonuçlar ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya toplam 59 kübital tünel sendromu hastası (37 erkek, 22 kadın, ort. yaş 42,3 yıl; dağılım 23-80 yıl) dahil edildi. Hastaların 30’una DMe, 29’una PMe uygulandı. Hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası üç, altı ve 12. aylarda Wilson Krout skorları, Semmes-Weinstein Monofilaman (SWM) testi ve kaba kavrama ve ince kavrama gücü ölçümleri ile değerlendirildi. Her iki grubun ameliyat öncesi ve sonrası grup içi ve gruplar arası sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Ameliyat sonrası kontrollerde Wilson Krout skorları PMe’ye kıyasla DMe ile daha iyi idi. SWM testi skorlarındaki düzelme sadece DMe için istatistiksel olarak anlamlı idi. DMe grubunda kavrama, lateral ve terminal çimdikleme ölçümlerindeki düzelme ameliyat sonrası üçüncü ayda anlamlı idi. PMe grubunda bu ölçümler için anlamlı düzelme ameliyat sonrası altıncı ayda elde edildi. DMe ile görülen tek komplikasyon medial epikondil üzerinde ortaya çıkan hassasiyet idi. PMe grubunda dört hastada parestezinin eşlik ettiği ağrılı sinir subluksasyonu saptandı.
Sonuç: PMe ile karşılaştırıldığında DMe daha tatmin edici sübjektif sonuçlar ortaya koymaktadır. DMe ile motor fonksiyonel iyileşme daha erken ortaya çıkmaktadır. DMe daha düşük komplikasyon oranlarına sahip görünmektedir.

Anahtar kelimeler: Kübital tünel; medial epikondilektomi; ulnar sinir.

Çırpar M, Özüak C S, Oktaş B, Canbeyli İ D. Comparison of two medial epicondylectomy techniques in cubital tunnel syndrome. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):72-79