Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 2 • 2017: 64-71
« Go Back
Comparison of intravenous and intra-articular tranexamic acid in reducing blood loss in primary total knee replacement
Primer total diz replasmanında kan kaybını azaltmada intravenöz ve intraartiküler traneksamik asidin karşılaştırılması

Marek Lacko, Robert Cellar, Daniela Schreierova, Gabriel Vasko
Department of Orthopedics and Traumatology of Locomotors Apparatus, Medical Faculty of Pavol Jozef Safárik University and University Hospital of L. Pasteur, Kosice, Slovakia

Objectives: This study aims to compare the efficacy and safety of intra-articular tranexamic acid (TA) versus intravenous (IV) TA in the reduction of perioperative blood loss and the degree of early postoperative complications associated with primary unilateral cemented total knee replacement.
Patients and methods: This prospective randomized study included 90 patients (36 males, 54 females; mean age 68.7 years; range 47 to 82 years) with knee osteoarthritis undergoing a unilateral cemented total knee replacement. Patients were randomized into three groups: group 1 received TA intravenously (dose 10 mg/kg) 20 minutes preoperatively and three hours after first dose, group 2 received TA (dose 3 g) locally (intra-articular) into surgical site, and group 3 did not receive TA. We measured perioperative blood loss, volume of drained blood in 24 hours postoperatively, overall blood loss, decrease in hemoglobin and hematocrit levels, and amount of blood transfusion.
Results: There were no differences between the groups in terms of patient preoperative demographics. Local or IV administration of TA significantly reduced the number of blood transfusions and blood losses in drainage. Intravenous application of TA was associated with statistically significantly higher hemoglobin and hematocrit levels and lower overall postoperative blood losses. No serious complications were observed in any of the groups.
Conclusion: Intra-articular TA was equally effective as IV regimen in reducing the number of blood transfusions. However, IV administration of TA was associated with overall lower blood loss. Our results showed that IV administration of TA during total knee replacement is superior compared to intra-articular administration of TA.

Key words: Arthroplasty; knee; replacement; tranexamic acid.

Amaç: Bu çalışmada primer tek taraflı çimentolu total diz ameliyatı sırasında kan kaybını ve ameliyat sonrası erken komplikasyonların derecesini azaltmada intraartiküler traneksamik asit (TA) ve intravenöz (İV) TA’nın etkinliği ve güvenilirliği karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif randomize çalışmaya diz osteoartriti olup tek taraflı çimentolu total diz replasmanı ameliyatı geçiren 90 hasta (36 erkek, 54 kadın; ort. yaş 68,7 yıl; dağılım 47-82 yıl) dahil edildi. Hastalar üç gruba randomize edildi: grup 1’e ameliyattan 20 dakika önce ve ilk dozdan üç saat sonra İV yolla TA (doz 10 mg/kg) verildi, grup 2’ye cerrahi alana lokal olarak (intraartiküler) TA (doz 3 g) verildi ve grup 3’e TA verilmedi. Ameliyat sırasındaki kan kaybı, ameliyat sonrası 24 saatte boşaltılan kan miktarı, toplam kan kaybı, hemoglobin ve hematokrit düzeylerindeki azalma ve kan transfüzyonu miktarı ölçüldü.
Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi demografik verilerinde gruplar arasında farklılık yoktu. Traneksamik asitin lokal veya İV uygulaması kan transfüzyonu sayısını ve drenajdaki kan kaybını anlamlı şekilde azalttı. Traneksamik asitin İV uygulaması istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ve daha düşük ameliyat sonrası toplam kan kaybı ile ilişkiliydi. Grupların hiçbirinde ciddi komplikasyon gözlemlenmedi.
Sonuç: Kan transfüzyonu sayısını azaltmada intraartiküler TA İV rejim kadar etkili idi. Ancak TA’nın İV uygulaması daha düşük toplam kan kaybı ile ilişkiliydi. Bulgularımız total diz replasmanı sırasında TA’nın İV uygulamasının intraartiküler uygulamaya göre daha üstün olduğunu gösterdi.

Anahtar kelimeler: Artroplasti; diz; replasman; traneksamik asit.

Lacko M, Cellar R, Schreierova D, Vasko G. Comparison of intravenous and intra-articular tranexamic acid in reducing blood loss in primary total knee replacement. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(2):64-71